(ΑΠΟΦΑΣΗ 12192/2006)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΝΠΙΔΑΠΟΦ. 12192/2006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 31 Αυγούστου 2006 Αριθμ. 12192 Καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Π.Κ.Υ.Ε. 14/13-4-2006).
5. Το υπ΄ αριθμ. 7166/23.2.2006 υπόμνημα – αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 15.5.2006.
7. Το υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
9. Την υπ΄ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
1. Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που, εργάζονται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα ολόκληρης της χώρας μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, κάτοχοι πτυχίου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
α) Βασικοί Μισθοί σε ευρώ: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
β) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται τα εξής επιδόματα:
βα) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 ),
 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
ββ) Επίδομα επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10%. Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του οικείου τίτλου σπουδών του ιδρύματος ξένων γλωσσών (PROFICIENCY ή αντίστοιχου τίτλου) για δε τους πτυχιούχους Σχολών της Αλλοδαπής ανάλογου πτυχίου σπουδών τους.
βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: σε ποσοστό 5% στους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας αλλοδαπής οι οποίο κατέχουν MASTER και σε ποσοστό 10% στους κατέχοντες διδακτορικό δίπλωμα (DOCTORA) στην κοινωνική εργασία.
3. Για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράται πλην του χρόνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθωτού σε οποιονδήποτε εργοδότη υπολογιζόμενη από την κτήση του πτυχίου.
4. Χρονικά όρια:
Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη εργασία.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η νομοθεσία ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για απασχόληση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες.
5. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
6. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας ανώτερες της παρούσας, δεν μειώνονται.
7. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/1/2006.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.