Μέσα στα Οικοδομικά έργα το πεδίο Κωδικός λογαριασμού πώς συμπληρώνεται;
Εδώ βάζετε τον 4βάθμιο του λογιστικού σχεδίου ώστε στο λογιστικό άρθρο να ξεχωρίσει το έργο.