Στο Ε3 στην 1η σελίδα στο επάνω μέρος ο κωδικός 726 από πού ενημερώνεται;
Μέσα στα στοιχεία του Ε3 στο ταμπελάκι Πίνακες Γ-Δ-Ε..-Ζ στο πεδίο Αιτία μη τήρησης επιλέγετε τα σχετικά.

1 Μη υπόχρεοι
2 Απαλλασσόμενοι
3 Απαλλασσόμενοι με ΑΠΔ: ΑΠΔ: Απόφαση Προϊσταμένου Δ.ΟΥ