Πώς ενημερώνεται ο κωδικός 530 , Απαλλασσόμενο ποσό άρθρου 6 παρ. 7 του ΚΦΕ;

Είναι η απαλλαγή του φόρου μέχρι 30.000€ σε Ομόρρθυμη εταιρία για πρόσωπα κάτω των 35 ετών.

Ειναι το άθροισμα των κωδικών 420 και 422. Είναι:
420: Σελίδα 2 του εντύπου, Πίνακας Ε’, Υποπίνακας α) «Εισόδημα από ακίνητα».
422: Σελίδα 2 του εντύπου, Πίνακας Ε’ Υποπίνακας β) «Υπεκμίσθωση ακινήτων».

Κωδικός 420:

Είναι το άθροισμα των κωδικών από 405 έως 415.
Οι κωδικοί είναι Καταχωρητικοί (όχι από κινήσεις), και τους καταχωρείτε μέσα στα στοιχεία του εντύπου Ε5, στο ταμπελάκι Πίανακας Γ – Θ – Ε. Πίνακας Ε. από εκμίσθωση ακινήτου, και Πίνακας Ε από Υπεκμίσθωση ακινήτου.

Στην μεσαία στήλη θα βάλετε το ποσοστό της απόσβεσης (σκέτο, χωρίς το %), και το επόμενο πεδίο θα είναι η διαφορά του αρχικού ποσού μείον το ποσό της απόσβεσης (σαν ποσό δεν εμφανίζεται κάπου). Από τα μισθώματα εκπίπτουν οι αποσβέσεις σε ποσοστό 5% ή 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος