Στην 2η σελίδα του Ε5, πώς ενημερώνεται ο κωδικός 449, Ζημιά που αναγνωρίζεται;
Είναι οι ζημιές που αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση και συμψηφισμό με ενδεχόμενα κέρδη επόμενων χρήσεων. Σχετίζεται με τον κωδικό 039 Ζημιές παρελθουσών χρήσεων (που αναγνωρίζονται φορολογικά και μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη επόμενων χρήσεων). 039: Στην σελίδα 2, Πίνακας Δ’. ( κάτω από τον κωδικό 804 και πάνω από τον κωδικό 040).

Για να ενημερωθεί ο 449 , θα πρέπει γενικά η εταιρία να έχει ζημιά.