Στο Ε5 στην 1η σελίδα, πώς ενημερώνεται ο Κωδικός 165, «Πιστωτικό ποσό για επιστροφή»;

Είναι η διαφορά του κωδικού 012 μείον τον 157, όταν το ποσό του 012 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 157.

157: Άθροισμα:
011 Χρεωστικό ποσό
014 Προκαταβολή φόρου
140 Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα
145 Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου

910 Εισφορά ΕΛΓΑ 2%
013 Πρόσθετος φόρος λόγω εκπρόθεσμου
113 Πρόσθετα τέλη Χαρτοσήμου οικοδομών
997 Πρόσθετη εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου