Στο Ε5, πώς ενημερώνεται ο κωδικός 160, Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση;
Είναι ο κωδικός 157 μείον τον κωδικό 012, όταν το ποσό του κωδικού 157 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 012. Το πρόγραμμα τον ενημερώνει αυτόματα κάνοντας την σύγκριση των δύο κωδικών, δηλαδή βλέπει αν το ποσό του κωδικού 157 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 012

Ο 012 είναι το Πιστωτικό ποσό = κωδικός 701 – κωδικός 700.
Άθροισμα παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων – φόροι κωδικού 700.

Κωδικός 700 = 004+523+005 (άθροισμα κύριοι και συμπληρωματικού).