Πώς ενημερώνεται ο συντελεστής αναγωγής , πεδίο 101 στον πίνακα Γ’ στην σελίδα 3 του Ε3;
Συντελεστής αναγωγής = 100 / (100 – συντελ) . Τον συντελεστή τον έχετε δηλώσει στα στοιχεία της εταιρίας στο Ε3 στο ταμελάκι Πίνακας ΣΤστ. Σε αυτόν τον πίνακα δεν αρκεί να συμπληρώσετε τον ΜΣΚΚ αλλά θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε και στο κάτω μέρος του παραθύρου.
Μετά με βάση το σύνολο αγορών (στην σελίδα 2, στον πίνακα ΣΤ, κωδικός 251 του εντύπου), και τον συντελεστή αναγωγής θα υπολογιστούν τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου.

Παράδειγμα:

Στον πίνακα ΣΤστ έχετε βάλε στον ΜΣΚΚ τον 2305 «Έμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδόμησης» , με % Καθαρού 12.
Στο κάτω μέρος του παραθύρου στο ΜΣΚΚ Εμπορίας έχετε βάλει 15%. Αυτός ο συντελεστής θα επικρατήσει για την ανεύρεση του συντελεστή αναγωγής.

Συντελεστής αναγωγής: 100 / (100- 15) = 1,1764 (αυτόν τον συντελεστή θα δείτε στο πεδίο 101 Συντελεστής Αναγωγής, στον Πίνακα Ι’, Ακαθάριστα έξοδα και καθαρά κέρδη αυτοελέγχου.

Έστω αγορές ( κόστος πωληθέντων) = 84193,27 €.

Κόστος πωληθέντων: 84193,27 € και :

Ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τον συντελεστή αναγωγής:
84193,27 € * 1,1764 = 99050,86 €.

Με βάση λοιπόν τον συντελεστή αναγωγής βρίσκουμε τα Ακαθάριστα έσοδα. Στη συνέχεια με τον κωδικό 127 έως 130 υπολογίζονται τα τελικά κέρδη της εταιρίας (τα μεγαλύτερα εκ των δύο).

Είναι: 99050,86 € * 15% = 14857,63 € , τα καθαρά κέρδη στον κωδικό 129.

Μικτά κέρδη = 99050,86€
Μείον κόστος πωληθ = 84193,27 €
Καθαρό κέρδος 14857,59 €

Ή : μικτά κέρδη = 84193,27 * 100 /(100-15)
Μείον κόστος πωληθέντων 84193,27
Καθαρό κέρδος = 84193,27 *100/(100-15) – 84193,27

Και : με κοινό παράγοντα το 84193,27 :

84193,27 * [100/(100-15) – 100/100] = 84193,27 * (100/85 – 1) =
84193,27 * ( 1,1764 – 1 ) = 84193,27 * 0,1764 = 14857,59 €

άρα το 0,1764 είναι η αναγωγή του καθαρού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων.

Με βάση τον συντελεστή αναγωγής και μόνο, προσδιορίζεται και το μικτό κέρδος, αλλά και το καθαρό κέρδος.

Το 1,1764 είναι στην ουσία 117,64% του κόστους πωληθέντων. Το Κόστος πωληθέντων είναι το 100%.

Το 84193,27 είναι το 100%. Το 117,64% θα είναι: 84193,27 * 1,1764 = 99050,86

Ή : αφού το ποσοστό κέρδους είναι 15% , θα είναι το περιθώριο κέρδους στο 100%. Στο 115% ποσο θα είναι:

Άρα : Το 1,1764 είναι το 99050,86. το 100% χ ?

Και χ = 99050,86 / 1,1764705882352941176470 = 84193,27 €.

Άρα: μικτό κέρδος : 1,1764 %
Μείον καθαρό κέρδος 100 %
Καθαρό κέρδος 17,64%

Και: μικτό κέρδος : 84193,27 * 1,1764%
Μείον 84193,27 * 100%
Καθαρό κέρδος 84193,27 * 17,64%

Εξηγήσεις:

Καθαρό κέρδος σε ποσοστά = 100* 1,1764% – 100% – 100% 17,64% .

Ή : 100/ (100- 15) – 100 – 117,64 -100 .

84193,27 * [100/ (100-15)] * 15% = τελικά καθαρά κέρδη.

Αφού ο συντελεστής κέρδους επί του κόστους πωληθέντων είναι 15% τότε αυτό σημαίνει ότι το κόστος πωληθέντων είναι το 85% του μικτού.
Άρα το μικτό είναι : 84193,27 / 0,85 = 99050,86 €

Άρα ο συντελεστής κέρδους ξεκινάει με γνώμονα το κόστος πωληθέντων. Αυτό αποτελεί το 100%. Μετά για να βρούμε τον συντελεστή υπολογισμού του μικτού κέρδους λέμε:
χ – 15% χ = 100% και: χ (1-15%) = 100% και :
χ =100 % / 85% = 117,64 %.

Ψάχνουμε να βρούμε έναν αριθμό –χ- που αν αφαιρέσουμε το 15% του, θα μας δώσει το 100%.

Μετά είναι: ο συντελεστής του Μικτού κέρδους είναι 117,64% . Από αυτό εύκολα συνεπάγεται ότι ο συντελεστής καθαρού (επί του Κόστους Πωληθέντων) θα είναι:

117,64% – 100% = 17,64%. Πράγματι: 84193,27 * 0,1764 = 14857,59€.

Ή : 99050,86€ * 15% = 14857,59€.

Άρα ο συντελεστής κέρδους 15% υπολογίζεται επί των μικτών αποδοχών.

99050,86 * 15% = 84193,27 * 17,64%.

84193,27 / 99050, 86 = 15% / 17% => 0,85 = 0,85.

99050,86 * (1 – 0,85) = 84193,27 * ( 1- 1/0,85)