Στο Ε5 στον Πίνακα Δ στην 2η σελίδα το πεδίο 016 Κέρδη χρήσης και Κωδικός 017 Ζημιές χρήσης πώς ενημερώνεται;
Εδώ γράφονται τα καθαρά κέρδη ή οι ζημιές χρήσης που προέκυψαν με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3.
Για επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας μεταφέρονται τα ποσά από τον κωδ. 571 του υποπίνακα Η’ του πιν. ΣΤ του εντύπου Ε3, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ποσά προσαύξησης ή μείωσης των συνολικών κερδών από τον πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3.
Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας μεταφέρονται τα ποσά από τον κωδ. 479 του υποπίνακα ζ’ του πίνακα Θ’ του εντύπου Ε3.