(Π.Κ.Υ.Ε. 22/8-8-2005 – ΔΑ 37/2006)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 37/2006, Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας. (Π.Κ. 22/8-8-2006)
Σήμερα 27 Ιουλίου 2006, ο Μεσολαβητής – Διαιτητής Δημήτρης Τσακίρης, που αναδείχθηκα Διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ. προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και των απασχολούμενων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και στα εκκοκιστήρια βάμβακος όλης της Χώρας, που δημιουργήθηκε μεταξύ, αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) και αφετέρου των α) Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, β) Πανελληνίου Συνδέσμου Βαφείων Φινιριστηρίων και Τυποβαφείων, γ) Συνδέσμου Εριοβιομηχάνων Ελλάδος, κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νομίμους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και ν’ αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της αιτήσεως της εργατικής πλευράς, για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης που ζήτησαν.
Στις 25-7-2006 προσήλθαν στα Γραφεία του ΟΜΕΔ, από την εργατική πλευρά ο εκπρόσωπος της Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε. και από την εργοδοτική ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών. Οι εκπρόσωποι των άλλων δύο εργοδοτικών οργανώσεων δεν παρέστησαν, καίτοι είχαν προσκληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα. Οι εκπρόσωποι που παρέστησαν ανάπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αφού έλαβα υπόψη μου
1. Την με αριθμ. 1761/047Δ/18-7-2006 αίτηση της Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε. για παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας.
2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Μεσολάβησης και ιδίως την από 5-1-2006 καταγγελία της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 38/2005 Δ.Α. και την από 12-7-2006 Πρόταση Μεσολάβησης.
3. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 227/14-7-2006 έγγραφο της Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε., που κατατέθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. με αριθ. Πρωτ. 1738/14-7-2006, με το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την μεσολαβητική πρόταση, λόγω των δεσμευτικών όρων του ν. 1876/90 και με τις παρατηρήσεις ότι οι αναπροσαρμογές των αποδοχών που προτάθηκαν δεν ικανοποιούν το αίτημα για χορήγηση αυξήσεων 4% από 1-1-2006 και 4% από 1-7-2006 και επιμένει στο αίτημα για χορήγηση επιδόματος μιας ακόμα διετίας για τους εργαζόμενους στα βαφεία, όπως τα ανέπτυξε και κατά την παραπάνω συνάντηση.
4. Τις απόψεις της εργοδοτικής πλευράς, όπως εκτίθενται σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε κατά τη διαδικασία μεσολάβησης, τα στοιχεία που παρέθεσε και τις προτάσεις της, για χορήγηση αυξήσεων 1,5% από 1-1-2006 και 1,5% από 1-7-2006.
Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε ότι ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας διέρχεται σοβαρή κρίση, λόγω του έντονου ανταγωνισμού τόσο από χώρες της ΕΕ, όσο, κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ, ότι η παραγωγή συνεχώς μειώνεται και υπάρχει κίνδυνος μείωσης θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό προτείνει τις παραπάνω αυξήσεις και δεν συναινεί στην ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων.
5. Το γεγονός ότι επιβάλλεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να υπάρχει στοιχειώδης προστασία της αγοραστικής δύναμης του εργατικού εισοδήματος, απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο διαβίωσης.
6. Το γεγονός ότι η Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε. υπόγραψε ΣΣΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου του ιματισμού, ο οποίος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, με την οποία αυξάνονται οι βασικές αποδοχές των απασχολούμενων σ’ αυτές, σε ποσοστό 3,2% από 1-1-2006 και 3,2% από 1-9-2006, καθώς και το γεγονός ότι με την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ, τα κατώτατα όρια των βασικών αποδοχών, όλων των εργαζομένων αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 1-9-2006 κατά 2,9%.
7. Την αύξηση του ΔΤΚ κατά 3,5% για την περίοδο Ιουλίου 2005 – Ιουνίου 2006, όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου της ΕΣΥΕΑ της 6-7-2006.
8. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα εκκοκιστήρια, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα, εργάζονται εποχιακά, πραγματοποιούν ελάχιστα ημερομίσθια ετησίως και οι αποδοχές τους υπολείπονται των υπόλοιπων εργαζομένων που υπάγονται στην ίδια ρύθμιση. Επομένως είναι εύλογο το αίτημα για χορήγηση μεγαλύτερης αύξησης των βασικών τους αποδοχών, ώστε να επέλθει σταδιακή σύγκλιση. Εξ άλλου η τακτική αυτή τηρείται με τις τελευταίες συλλογικές ρυθμίσεις (ΔΑ 26/2004, 38/2005 κ.λπ.).
9. Το γεγονός ότι η εργασία στα βαφεία και τυποβαφεία είναι πράγματι ανθυγιεινή, ανεξάρτητα από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που λαμβάνονται, ώστε δικαιολογείται κάποια, ελάχιστη αναπροσαρμογή του επιδόματος που χορηγείται, καθώς και η χορήγηση επιδόματος για μία ακόμα διετία. Εξ άλλου και με προηγούμενες ρυθμίσεις τηρήθηκε η ίδια πρακτική.
10. Το γεγονός ότι τα μέρη συμφώνησαν να ισχύει η ΔΑ από 1-1-2006.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ, αφ’ ενός της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού και Δέρματος Ελλάδος και αφ’ ετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, β) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βαφείων Φινιριστηρίων και Τυποβαφείων, γ) Σύνδεσμος Εριοβιομηχάνων Ελλάδος, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Κλωστοϋφαντουργία, Εριοβιομηχανία, Εριοϋφαντουργία και Εκκοκιστήρια όλης της χώρας, η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες/τριες των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούμενοι στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι εργαζόμενοι σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της Χώρας.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών ημερομισθίων
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών/τριών των επιχειρήσεων του άρθρου 1, εκτός από αυτά των εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2005, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2005 Δ.Α., αυξάνονται, από 1-1-2006, κατά ποσοστό 2,9% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,1%.
2. Τα βασικά ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών/τριών που απασχολούνται στα εκκοκκιστήρια βάμβακος, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2005, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/2005 Δ.Α., αυξάνονται από 1-1-2006, κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που χορηγείται βάσει προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων στους εργατοτεχνίτες/τριες των βαφείων, τυποβαφείων, φινιριστηρίων κ.λπ., όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνεται περαιτέρω, από 1-9-2006, για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, κατά ένα (1) ευρώ.
2. Από 1-9-2006 χορηγείται στους εργατοτεχνίτες βαφείων, τυποβαφείων και φινιριστηρίων που έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας/προϋπηρεσίας επίδομα μίας επί πλέον διετίας, σε ποσοστό 2%, υπολογιζόμενο επί των βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας. Το δε καταληκτικό κλιμάκιο των 22-35 ετών υπηρεσίας σχηματίζεται από το νέο μισθολογικό κλιμάκιο των 20-22 ετών προσαυξημένο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των βασικών ημερομισθίων των κλιμακίων (20-35) μείον (18-20) της 31-8-2006 ήτοι 0,72 ευρώ.
Άρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της 38/2005 ΔΑ καθώς και των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και Δ.Α., εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
3. Οι θεσμικοί όροι και ρυθμίσεις της από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης, με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1-1-2006.
0023- ΣΣΕ πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ – Π.Κ.: 102/3.8.2006.
Στην Αθήνα σήμερα, 28.6.2006, οι υπογράφοντες, αφενός: Δ. Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, Δ. Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και αφετέρου: Ν. Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισότιμων προς αυτά σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ειδικότητας κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 σε ποσοστό 3%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6%.
3. Επί των βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζεται το παρακάτω χορηγούμενο επίδομα:
Επίδομα παιδιών, ανερχόμενο σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά δεν εργάζονται και συντηρούνται από τον/την εργαζόμενο/η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του. Τέλος, σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολές ΙΕΚ ή ισότιμες αυτών, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του.
Αρθρο 3
Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να προτρέπει τα μέλη του να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις, που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους.
Αρθρο 4
Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνικών επιστημόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Αρθρο 5
Συμφωνία για την τηλεργασία
Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Αρθρο 6
Λογαριασμός για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12, παρ. 4 και 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ορίζει ότι:
α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε. ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
Αρθρο 7
Φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
Αρθρο 8
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
α) Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
β) Για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζόμενων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Αρθρο 9
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αρθρο 10
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Αρθρο 11
Ασφαλιστικό
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημάτων πόρων, την απόδοση από το κράτος των οφειλόμενων, καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
Αρθρο 12
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, ατομικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 13
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.