(Π.Κ.Υ.Ε. 11 / 9-7-2009)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 18/2009, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2009 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία. (Π.Κ. 11/9-7-2009)
1. Την 16-6-2009 (αρ. Πρωτ. 028) υπεβλήθη αίτηση της ΟΕΚΙΔΕ στον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας κλπ.
2. Είχε προηγηθεί και αποβεί άκαρπη η διαδικασία μεσολάβησης (αρ. πρωτ. 50/13-4-2009).
3. Την 19-6-2009 πραγματοποιήθηκε η ανάδειξή μου ως διαιτητή με την α’ κλήρωση.
4. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τις δύο πλευρές την 1 Ιουλίου 2009.
5. Κατά τη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών οι κ. Κούρταλης Ελευθέριος, πρόεδρος, Φρέντζος Παν. και Ακρίδας Δημήτριος ενώ από την πλευρά της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδος έλαβε μέρος ο κ. Δήμος Θεοδώρου, πρόεδρος της ΟΕΚΙΔΕ. Η πλευρά των εργοδοτών παρουσίασε στοιχεία πυο καταδείκνυαν την επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας, την πτώση της ζήτησης και επομένως των πωλήσεων και των εξαγωγών με την παράλληλη επιδείνωση του ανταγωνισμού από επιχειρήσεις με χαμηλό εργασιακό κόστος και υψηλή ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα. Από πίνακα που προσκόμισαν της Werner International Management Consultants προκύπτει ότι το κόστος ανά ώρα εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα ανέρχεται στα 20,15 δολάρια, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη των 15 και πολλαπλάσιο του κόστους σε σχέση με χώρες εκτός Ε.Ε. (Στην Τουρκία το κόστος ανά ώρα εργασίας είναι 4 φορές μικρότερο και ανάλογα και σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης). Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε ταυτόχρονα υψηλό κόστος εργασίας ανά ώρα για την επιχείρηση και καθαρούς μισθούς με μικρή καθαρή αγοραστική δύναμη για τους εργαζόμενους λόγω των αυξημένων εισφορών ΙΚΑ και του συσωρευμένου πληθωρισμού στις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης. Επίσης επικαλέσθηκε ο Σύνδεσμος τον ιδιαίτερα χαμηλό πληθωρισμό που πλέον βρίσκεται κάτω της μονάδας.
Η πλευρά των  εργαζομένων επικαλέσθηκε τα ιδιαίτερα χαμηλά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου αλλά και το γεγονός ότι σε πολλούς σχετικά συναφείς κλάδους (ιματισμός, πλεκτική) υπεγράφησαν συμβάσεις ή εξεδόθησαν αποφάσεις με αντίστοιχα ποσοστά αυξήσεων, όπως αυτά της πρότασης του μεσολαβητή.
Έλαβα υπόψη τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Τα ημερομίσθια με μικρή αγοραστική δύναμη είναι ένα πρόβλημα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Η δυσχερής θέση των επιχειρήσεων και η προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε μια κατάσταση αντικειμενικά πρωτοφανή αποτελεί επίσης ένα δεδομένο που δε μπορεί να αγνοηθεί. Η χορήγηση αυξήσεων με βασικό σημείο αναφοράς το ύψος του πληθωρισμού για το έτος 2009 όταν στο μεγαλύτερο αριθμό των κλάδων και επιχειρήσεων δόθηκαν αυξήσεις αρκετά μεγαλύτερες θα προκαλούσε ανισορροπία, καθώς στην ίδια χώρα θα είχαμε κάποιες, λίγες κατηγορίες χαμηλόμισθων μισθωτών με συγκριτικά χαμηλές αυξήσεις έναντι των γενικών αυξήσεων. Θα δημιουργούσε δικαιολογημένα αίσθηση αδικίας μια απόφαση που θα εξαιρούσε τους μισθωτούς ενός κλάδου μόνο.
Κάθε κλάδος βεβαίως έχει ιδιαιτερότητες και θα μπορούσε κανείς, αν το επέβαλαν οι ιδιαίτερες συνθήκες, να αποκλίνει από τα ποσοστά αυξήσεων που χορηγήθηκαν σε άλλους κλάδους. Με δεδομένο όμως ότι ούτως ή άλλως τα ημερομίσθια των εργαζομένων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτά της εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. ή αυτά των σ υναφών κλαδικών συμβάσεων δεν μπορεί να γίνει δεκτό το επιχείρημα των ιδιαίτερων συνθηκών του κλάδου, ειδικά σε ότι αφορά τα μισθολογικά των εργαζομένων (σε σχέση με τους συναφείς κλάδους ή το σύνολο της εθνικής οικονομίας). Η συμπίεση του κόστους εργασίας για να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τον εξωντωτικό ανταγωνισμό κόστους από επιχειρήσεις σε χώρες τρομακτικά χαμηλού κόστους δε μπορεί να γίνει συμπιέζοντας τους ήδη χαμηλούς μισθούς με τη μικρή αγοραστική δύναμη. Η προσαρμογή του επιπέδου των αυξήσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλού πλέον πληθωρισμού ή αποπληθωρισμού είναι αναγκαία αλλά δε μπορεί να γίνει μόνο σε μια κατηγορία μισθωτών και μάλιστα χαμηλόμισθων. Και δεν μπορεί να γίνει όταν το επίπεδο τιμών προϊόντων και υπηρεσιών κάνει την Ελλάδα μια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης.
Για τους λόγους αυτούς και με επίγνωση των προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν καταλήγω στην ακόλουθη απόφαση:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούμενοι στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι εργαζόμενοι στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30-4-2009 με την από 16-7-2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%, και διαμορφώνονται όπως στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα αποδοχών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 3
α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.