(Π.Κ.Υ.Ε. 48 / 6-6-2007)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και των απασχολούμενων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας, για το έτος 2007 – Π.Κ.: 48/6.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα 21.5.2007:
1. Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου και τη Βάσω Μάμαλη, αφενός και
2. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Ελευθέριο Κούρταλη, αφετέρου,
συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της κατωτέρω Σ.Σ.Ε.:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούμενοι στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι εργαζόμενοι στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με τη Δ.Α.37/2006 του ΟΜΕΔ, αυξάνονται από 1.4.2007 κατά το ποσοστό 5,1% και εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 3
Ανθυγιεινό επίδομα
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που χορηγείται στους απασχολούμενους στα βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια, υπολογίζεται:
α) από 1.4.2007 σε ποσοστό 18,5% επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων και
β) από 1.1.2008 και εφεξής σε ποσοστό 20% επί των εκάστοτε βασικών μισθών και ημερομισθίων.
Άρθρο 4
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.
0023- ΣΣΕ πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ – Π.Κ.: 102/3.8.2006.
Στην Αθήνα σήμερα, 28.6.2006, οι υπογράφοντες, αφενός: Δ. Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, Δ. Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και αφετέρου: Ν. Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισότιμων προς αυτά σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ειδικότητας κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 σε ποσοστό 3%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6%.
3. Επί των βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζεται το παρακάτω χορηγούμενο επίδομα:
Επίδομα παιδιών, ανερχόμενο σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά δεν εργάζονται και συντηρούνται από τον/την εργαζόμενο/η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του. Τέλος, σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολές ΙΕΚ ή ισότιμες αυτών, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του.
Αρθρο 3
Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να προτρέπει τα μέλη του να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις, που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους.
Αρθρο 4
Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνικών επιστημόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Αρθρο 5
Συμφωνία για την τηλεργασία
Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Αρθρο 6
Λογαριασμός για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12, παρ. 4 και 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ορίζει ότι:
α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε. ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
Αρθρο 7
Φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
Αρθρο 8
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
α) Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
β) Για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζόμενων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Αρθρο 9
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αρθρο 10
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Αρθρο 11
Ασφαλιστικό
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημάτων πόρων, την απόδοση από το κράτος των οφειλόμενων, καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
Αρθρο 12
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, ατομικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 13
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.