(Π.Κ.Υ.Ε. 74 / 22-7-2008)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και των απασχολούμενων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας – Π.Κ.: 74/22.7.2008

Στην Αθήνα σήμερα την 16.7.2008 και ενώπιον της μεσολαβητού του ΟΜΕΔ Ελένης Πάτρα, οι υπογράφοντες αφενός Δήμος Θεοδώρου και Βάσω Μάμαλη, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) και αφετέρου ο Ελευθέριος Κούρταλης, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και ο Μηνάς Εφραίμογλου ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εριοβιομηχάνων Ελλάδος, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούμενοι στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι εργαζόμενοι στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 με την από 21.5.2007 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,1%. Οι αποδοχές που προκύπτουν από τις αυξήσεις των άρθρων 2 και 3 απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
α) Στους εργαζόμενου που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των εργαζομένων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων του άρθρου 1, χορηγείται έκτη (6) τριετία εκ ποσοστού 5%, που θα δοθεί σε δύο δόσεις, δηλαδή σε ποσοστό 2,5% από 1.1.2008 και 2,5% από 1.9.2008.
β) Στους υπαγόμενους στην παρούσα, που εργάζονται στα βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας, χορηγείται στο κλιμάκιο των 18-20, 20-22 και 22-35 προσαύξηση ποσοστού 2,5% από 1.1.2008 και 2,5% από 1.9.2008.
Άρθρο 4
α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β) Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.