(Π.Κ. 108/26.8.2008)
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΣΕ πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ. (Π.Κ.: 108/26.8.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 22.7.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: Δ. Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και εκπρόσωπος αυτού, Δ. Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: Ν. Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισότιμων προς αυτά σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ειδικότητας κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με εμπορικά καθήκοντα.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,25%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3% και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 3%.
3. Επί των βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζεται το παρακάτω χορηγούμενο επίδομα:
Επίδομα παιδιών, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά δεν εργάζονται και συντηρούνται από τον/την εργαζόμενο-η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του. Τέλος, σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολές ΙΕΚ ή ισότιμες αυτών, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του.
Αρθρο 3
Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να προτρέπει τα μέλη του να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις, που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους.
Αρθρο 4
Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνικών επιστημόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Αρθρο 5
Ετήσια άδεια με αποδοχές
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες, αντίστοιχα.
Αρθρο 6
Αδειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής(-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Αρθρο 7
Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών, και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Αρθρο 8
Συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής των ανάδοχων οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται ανάλογα και στους ανάδοχους γονείς.
Αρθρο 9
Συμφωνία για την τηλεργασία
Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής Συμφωνίας – Πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Αρθρο 10
Λογαριασμός για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με τη μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 (Π.Κ.: 19/29.4.2002).
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ, παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του, θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12, παρ. 4 και 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 (Π.Κ.: 19/29.4.2002), που ορίζει ότι:
α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
Αρθρο 11
Φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
Αρθρο 12
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση
γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
α) Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή, από τον Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με άνεργους, εργαζόμενων γυναικών κατά τον χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Αρθρο 13
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αρθρο 14
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση
στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Αρθρο 15
Σύσταση επιτροπής
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε., σε σύσταση επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα μισθολογικά κλιμάκια.
Αρθρο 16
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, ατομικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 17
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.