Π.Κ. 34/25-10-2010
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ (ΤΕΙ)ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ (ΤΕΙ) Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ (ΣΣΕ από 4/10/2010 Π.Κ. 34/25-10-2010) Δευτέρα, Οκτωβρίου 04, 2010, 12:00 ΠΜ
Στην Αθήνα σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός Δ. Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, Δ. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και αφ’ ετέρoυ Ν. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Ισχύος
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με εμπορικά καθήκοντα.

Άρθρο 2

Βασικοί Μισθοί
Α.         Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 22/7/08, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β.         Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1/7/2011 με βάση την παράγραφο Α του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 1/7/2012 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων Α και Β, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή (Harmonised Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς
και του επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).

Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρυθμισης
 
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους  από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς,  έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας,  δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.