Πώς εκτυπώνω κατάλογο με τις κινήσεις μιας πιστωτικής κάρτας;
Από την επιλογή 4.Φ.3

Από αυτήν την επιλογή μπορείτε να δείτε ανάλυση των κινήσεων μιας κάρτας, την διαχρονική εξέλιξη των δόσεων και τα μηνιαία σύνολα εσόδων σας.
Απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις που καθορίζουν την μορφή του καταλόγου που θα ζητήσετε.

Κωδ. Κάρτας …………….. δίνετε την κάρτα που θέλετε
ή Λογαριασμό……………. εναλλακτικά τον σχετικό (ίσως και όχι) λογαριασμό της λογιστικής σας Δόσεις/Μηδέν/Όλα…….. με 1 βλέπετε μόνο κινήσεις με δόσεις, με 2 κινήσεις με μηδέν δόσεις (π.χ. για έλεγχο λαθών) και με * όλες τις κινήσεις.

Μόνον οι Ενεργές Ν/Ο….με Ναι εμφανίζονται μόνον οι κινήσεις που αφορούν δόσεις εισπρακτέες και μέσα στην τρέχουσα χρήση.
Προηγούμενες Χρήσεις…με Ναι αναζητούνται οι κινήσεις και των προηγουμένων χρήσεων

Ανάλυση Δωδεκαμήνου..με Ναι προβάλλονται τα τρέχοντα ετήσια έσοδα της κάρτας ανά μήνα

Πελάτης…………………..Αν θέλετε να δείτε μόνο τις κινήσεις ενός πελάτη, τον επιλέγετε.