Πώς κάνω κινήσεις με απλό άρθρο ή με πολλαπλά πάγια;
Από την επιλογή 1.Ε.5 και 1.Ε.6

1. Απλές Κινήσεις:

Σε αυτή την οθόνη γίνονται όλες οι κινήσεις που ενημερώνουν τις αξίες των Παγίων και εάν θέλουμε ενημερώνουμε και την Λογιστική μας δημιουργώντας αυτόματες Λογιστικές Εγγραφές.
Οι κινήσεις αυτές γίνονται είτε από τον χρήστη πληκτρολογώντας είτε δημιουργούνται αυτόματα από την επιλογή των Αποσβέσεων Παγίων

Τα πεδία που συμπληρώνουμε είναι τα εξής…
Κωδικός Παγίου.. Καλούμε το Πάγιο που θέλουμε να κινήσουμε ( Shift+? + F5 ).
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι Λογαριασμοί Λογιστικής που συνδέονται με το Πάγιο και που θα χρησιμοποιήσουμε στην κίνηση που θα κάνουμε.

Είναι βασικό οι Λογαριασμοί του Παγίου να μπαίνουν πάντα στον Α Λογαριασμό. Σε περίπτωση που δώσουμε Λογαριασμό που δεν είναι συνδεδεμένος με το Πάγιο κατά την καταχώρηση θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους και δεν θα γίνει η εγγραφή.

Ημ/νία..Δίνουμε την ημερομηνία καταχώρησης της εγγραφής
Α Λογ/σμος…….Συμπληρώνουμε τον Λογαριασμό Λογιστικής που εάν η κίνηση αφορά κτήση
Παγίου είναι ο Λογαριασμός Παγίου, ενώ εάν η κίνηση αφορά Απόσβεση είναι ο
Λογαρισμός Αποσβέσεων. Ο Λογαριασμός χρεωπιστούται ανάλογα με το πρόσημό του.
Λογ. Φόρου…….Εαν ο Λογαριασμός Παγίου είναι συνδεδεμένος με Λογαριασμό Φόρου τότε το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
Β Λογ/σμός…….Συμπληρώνετε με τον Λογαριασμό που πρέπει ανάλογα με το Α Λογαριασμό.

Εαν πρόκειται για αγορά Παγίου με τον Λογαριασμό των Προμηθευτών (50.00.00.0000)εάν πρόκειται για Πώληση Παγίου με τον Λογαριασμό Πελατών (30.00.00.0000) και εάν πρόκειται για Απόσβεση με τον Λογαριασμό Απόσβεσης
( 66……..)
Πελάτης……..Εαν η κίνηση αφορά Πώληση Παγίου δηλώνουμε τον Πελάτη που αφορά η κίνηση.

Αναζήτηση με Shift+? – F5
Προμηθευτής……Εαν η κίνηση αφορά Αγορά Παγίου δηλώνουμε τον Προμηθευτή που αφορά η κίνηση. Αναζήτηση με Shift+? – F5
Α/Α Σε Αγορά ή Πώληση Παγίου συμπληρώνουμε τον Α/Α του παραστατικού που κινήθηκε

Αιτιολογία Συμπληρώνουμε την Αιτιολογία Εγγραφής
Καθαρή Αξία Δίνουμε την καθαρή αξία του Παγίου
Αξία Φόρου Εαν στην κίνηση υπάρχει αξία φόρου την καταχωρούμε εδώ.

Αξία Βαρών Συμπληρώνουμε την αξία βαρών εάν υπάρχει.

Καταχωρούμε με F10 και απαντάμε στις παρακάτω ερωτήσεις…
Λογ.Εγγραφή(Ν/Ο)
Με (Ν) γίνεται Λογιστική Εγγραφή
Συγκεντρωτική Τιμολογίων(Ν/Ο/Α/Μ)..
Αν απαντήσουμε (Ν) στη προηγούμενη ερώτηση δηλώνουμε εδώ εάν θέλουμε η εγγραφή να πάει στην ΜΥΦ.

2. Κινήσεις Άρθρων:

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να καταχωρίσετε μαζικά περισσότερες από μία κινήσεις παγίων (με ή όχι) ταυτόχρονες εγγραφές λογιστικής. Τυπική χρήση της οθόνης αυτής είναι για να καταχωρίσετε ένα τιμολόγιο αγοράς ( ή πώλησης) πολλών παγίων ταυτόχρονα. Κατά την καταχώριση η εργασία παράγει τόσες εγγραφές (παγίων ή /και λογιστικής) όσες και οι γραμμές στις οποίες δηλώθηκαν πάγια. Επίσης κατά την καταχώριση γίνεται ερώτηση αν θέλουμε και λογιστικές εγγραφές. Η ερώτηση αυτή γίνεται μόνιμο μία φορά και αφορά όλες τις γραμμές. Αν δηλώσουμε
Ναι στην ΜΥΦ τότε η πρώτη Λογ. εγγραφή θα πάρει Ν στην ΜΥΦ και οι επόμενες Α (κατ΄αξία).

Οι εγγραφές παγίων (ή και λογιστικής) που παράγονται δεν αποτελούν άρθρο και κατά συνέπεια για να τις τροποποιήσετε θα ανατρέξετε είτε στις απλές εγγραφές κινήσεων παγίων (1.Ε.5), είτε στις αντίστοιχες της Λογιστικής (1.Α).