Δ.Α. 21/2010
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

Παρασκευή, Μαΐου 28, 2010, 09:00 ΜΜ Αθήνα, 21 Μαΐου 2010 Αρ. Πρωτ.: 928
Προς:
1.      Πανελλήνια     Ένωση     Υπαλλήλων     Κινηματογραφικών     Επιχειρήσεων (Π.Ε.Υ.Κ.Ε.), Ακαδημίας 96-98, Αθήνα
2.      Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Κιν/φου  – Τηλεόρασης και  Συναφών  Κλάδων (Π.Ο.Ε.Κ.Τ.), Ακαδημίας 96-98, Αθήνα
3.      Πανελλήνια   Ομοσπονδία   Αιθουσαρχών   Κιν/φου   (Π.Ο.ΑΙ.Κ.),   Ακαδημίας 96-98, Αθήνα
4.      Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κιν/φου (Π.Ε.ΑΙ.Κ.), Ακαδημίας 96-98, Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2010
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»
Διαιτητής: Λάμπρος Σέμπος
1.            Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα, κατόπιν κληρώσεως, διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» για το έτος 2010, μεταξύ αφενός μεν της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ε.Υ.Κ.Ε. και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ο.Ε.Κ.Τ. και αφετέρου των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Π.Ο.Α.Ι.Κ. και Π.Ε.ΑΙ.Κ.Ι.
2.     Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την από 21.4.2010 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ο.Ε.Κ.Τ. η οποία είχε αποδεχθεί την πρόταση του Μεσολαβητή κ. Νικολόπουλου, την οποία σιγή απέρριψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.
3.    Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, κάλεσα την 5.5.2010, σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Κατά την συνάντηση αυτή παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών και διατύπωσαν τις απόψεις τους.
4.   Έλαβα επίσης υπόψη μου :
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κλπ.).
β. Την από 21.4.2010 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων Π.Ο.Ε.Κ.Τ. για την προσφυγή στη διαιτησία.
γ. Την από 11.12.2009 εξώδικη δήλωση – καταγγελία της από 7.4.2008 σσε «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας», για τα έτη 2008 και 2009, εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων ΠΕΥΚΕ και Π.Ο.Ε.Κ.Τ., απευθυνόμενη στις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Π.Ο.Α.Ι.Κ. και Π.Ε.ΑΙ.Κ.Ι. για διαπραγμάτευση, προκειμένου να υπογραφεί σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας για το έτος 2010, στην οποία (εξώδικη δήλωση -καταγγελία) επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύμβασης.
δ. Την από 21.1.2010 αίτησης παροχής υπηρεσιών Μεσολάβησης των συνδικαλιστι­κών οργανώσεων των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ.
ε. Την από 7.4.2008 σσε «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας», για τα έτη 2008 και 2009.
στ. Το από 10.5.2010 υπόμνημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομέ­νων καθώς και το από 12.5.2010 υπόμνημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών, τα οποία υπέβαλαν προς υποστήριξη των απόψεων τους.
ζ. Τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Δεκεμβρίου 2009 προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2008, από την οποία προκύπτει, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ αύξηση 2,6%.
η. Το γεγονός ότι οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων προσεγγίζουν τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων της ΕΓΣΣΕ.
θ. Το γεγονός ότι οι κινηματογράφοι είναι μονάδες εντάσεως κεφαλαίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την αύξηση του ΦΠΑ η τιμή του εισιτηρίου έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
ι. Τη γενική οικονομική κατάσταση του κλάδου αλλά και τη γενικότερη χρηματοοικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, η οποία δεν παρέχει την δυνατότητα στη φάση αυτή για την ικανοποίηση των αιτημάτων από αυτά που θέτει η εργατική πλευρά, προκειμένου να διασφαλιστεί και το δικαίωμα στην εργασία, με την αποφυγή των απολύσεων. Παρά ταύτα η παρούσα οικονομική κατάσταση, επιτρέπει (όσον αφορά τον κλάδο) και επιβάλλει (όσον αφορά τη στήριξη της Εθνικής Οικονομίας) τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
κ. Την από 7-4-2010 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλου, την οποία απεδέχθησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
λ. Την ανάγκη να ορισθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης, η 1-1-2010, λόγω του ότι η προηγούμενη Σ.Σ.Ε. ήταν ορισμένου χρόνου και έληξε την 31-12-2009 και η πρόσκληση για την παρούσα συλλογική ρύθμιση έχει επιδοθεί στις εργοδοτικές οργανώσεις πριν την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ. (21-1-2010), σύμφωνα και με την Α.Π. 223/2001.
5.  Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009 με βάση την από 7-4-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-1-2010 κατά ποσοστό 2,6%.
Άρθρο 3
Εφαρμογή θεσμικών όρων Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.
Οι θεσμικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ισχύοντα στην παρούσα.
Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις
1.  Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα αποδοχές με βάση Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν.
2.            Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 7-4-2008 σ.σ.ε. του κλάδου καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Ισχύς της Δ.Α.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2010.