(Π.Κ. 11/9-4-2008) 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 7/4/2008, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας. (Π.Κ. 11/9-4-2008)
Στην Αθήνα σήμερα την 7η Απρίλιου 2008 συνήλθαν, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, Ακαδημίας 96-98, οι παρακάτω αναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα: αφενός οι Δημήτριος Γάκας και Απόστολος Φούκης εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογράφου (Π.Ο.ΑΙ.Κ.), Αλεξ. Λάμπρου εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ.) και αφετέρου οι Κων/νος Γκίνης και Ανδρέας Δημητριάδης εκ μέρους α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (ΠΟΕΚΤ) και β) της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων (ΠΕΥΚΕ), με σκοπό την υπογραφή της ΣΣΕ έτους 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογραφικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών μετά από συζήτηση και με βάση την με αριθμό 35/30-1-2008 αίτηση Μεσολάβησης που υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. από τις παραπάνω Ενώσεις των εργαζομένων και το κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1876/1990 Πρακτικό Μεσολάβησης ενώπιον του Μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου της 27-3-2008, το οποίο συνυπέγραψαν τα μέρη, απεφάσισαν την υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ που έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στην ΣΣΕ του προηγουμένου έτους 2007 του προσωπικού του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής, αυξάνονται από 1 Μαρτίου 2008 κατά ποσοστό 3,45%.  Περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται από 1 Σεπτεμβρίου 2008 κατά ποσοστό 3%, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009 αυξάνονται από 1 Μαϊου 2009 κατά ποσστό 5,5% και διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενοι, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Διάκριση των κινηματογράφων σε Α΄ και Β΄ προβολής
Οι κινηματογράφοι, που λειτουργούν στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και στα περίχωρά τους, θεωρούνται ως κινηματογράφοι Α’ ή Β’ προβολής, εφόσον στην πράξη έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιοι.
Στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, ως κινηματογράφοι Α’ προβολής χαρακτηρίζονται αυτοί που έχουν το ακριβότερο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι κινηματογράφοι χαρακτηρίζονται ως Β’ προβολής.
Άρθρο 4
Επιδόματα
1. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 85 του Β.Δ. 15/17-5-1956, κατά την οποία εάν ο χειριστής ορισθεί υπεύθυνος και εφόσον δεν υπάρχει υπεύθυνος ηλεκτρολόγος για την καλή κατάσταση και κανονική λειτουργία κάθε μηχανικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον χειριστή Α΄ της ή των κινηματογραφικών μηχανών κάθε βάρδιας επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο στους πιο πάνω βασικούς μηνιαίους μισθούς.
2. Σε όλους τους μισθωτούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% που θα υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς μηνιαίους μισθούς για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι εννέα (9) τριετίες.
Η προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή βιβλιαρίου ή βεβαιώσεων ασφαλίσεως στο ΙΚΑ.
Αυτή η βεβαίωση ή το βιβλιάριο του ΙΚΑ πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη μέσα σε τρεις μήνες από την πρόσληψη, διαφορετικά δικαιούται αυτός να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία του μισθωτού από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
Η ίδια προθεσμία για την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών ισχύει και γι’ αυτούς που υπηρετούν κατά την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, αρχίζει δε από τότε που αρχίζει η ισχύς της παρούσης.
3. Στους χειριστές Α΄ και Β΄ που εργάζονται στους θαλάμους κινηματογραφικής μηχανής κινηματογράφων Α΄ και Β΄ προβολής όλης της Χώρας, καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5,0% υπολογιζόμενο στον βασικό μισθό των δικαιούχων, όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά.
4. Στους ταμίες, άνδρες και γυναίκες χορηγείται επίδομα ταμειακών λαθών που ανέρχεται σε ποσοστό 5% και υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα των απασχολουμένων σε αυτόν μισθωτών μετά τη λήξη της εργασίας τους και εφόσον δεν υπάρχει συγκοινωνιακό μέσο για τη μετάβασή τους στο σπίτι τους. Η πιο πάνω κάλυψη περιλαμβάνει τις πόλεις Αθήνας, Πειραιά, και Θεσσαλονίκης όπως και τα προάστια αυτών, καθώς και τις πόλεις που έχουν πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει απόσταση από 500 μέτρα μέχρι 15 χιλιόμετρα.
6. Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89.
7. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών προσαυξάνονται με επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα και μέχρι 3 μη εργαζόμενα τέκνα εφόσον αυτά δεν υπερέβησαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε οποιαδήποτε ανώτερη ή ανώτατη σχολή το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την αποφοίτησή τους και πάντως όχι πέρα του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον βεβαίως εξακολουθούν να είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Άρθρο 5
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολούνται πριν ή μετά από τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των κινηματογράφων, για εγκατάσταση ή άρση και μεταφορά των μηχανημάτων ή για κάθε άλλη αιτία που συνδέεται πριν από την έναρξη ή τη λήξη της θερινής ή χειμερινής περιόδου, δικαιούνται για κάθε ημέρα απασχόλησής τους αποζημίωση, ίση με το 1/25 των πιο πάνω βασικών μισθών, που θα προσαυξάνεται με όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από αυτή την ΣΣΕ.
2. Ως χειμερινή περίοδο λειτουργίας των κινηματογράφων ορίζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται από 5 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 10 Μαΐου του επομένου έτους.
Το πιο πάνω χρονικό διάστημα μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
3. Οι μισθωτοί που αναφέρονται σ’ αυτήν τη ΣΣΕ και απασχολούνται τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες, βάσει νόμου, εορτές δικαιούνται προσαύξηση σε ποσοστό 75%, η οποία θα υπολογίζεται στο 1/25 του συνολικού μηνιαίου μισθού τους και για πέντε Κυριακές το μήνα.
Επίσης, οι απασχολούμενοι μετά την 10η νυκτερινή ώρα δικαιούνται προσαύξηση σε ποσοστό 25% η οποία θα υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους και για τρεις ώρες ημερησίως.
4. Οι παραπάνω προσαυξήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα που αναφέρονται στην παρούσα και οφείλονται επιπλέον.
5. Ο μισθωτός που προσλαμβάνεται για μία περίοδο, θερινή ή χειμερινή, όταν απολυθεί πριν τη λήξη της περιόδου χωρίς σπουδαίο λόγο, δικαιούται να πάρει τις αποδοχές μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία προσλήφθηκε.
6. Οι μισθωτοί, που υπάγονται στην παρούσα, δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία που δεν ανήκει στην ειδικότητα για την οποία προσελήφθησαν, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.
7. Η σύνθεση του τεχνικού προσωπικού στο θάλαμο προβολής κ.λπ. πρέπει να είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/79 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολήθηκαν στον ίδιο εργοδότη συνεχώς περισσότερες από μία περιόδους σε θερινό και χειμερινό κινηματογράφο, που εκμεταλλεύεται αυτός, θεωρούνται ότι διέπονται από σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
9. Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η παρούσα ορίζεται σε 40 ώρες και για τις οποίες οφείλονται οι παραπάνω αποδοχές.
10. Οι ώρες εργασίας από 41 μέχρι 45 την εβδομάδα αμείβονται ως υπερεργασία με το αντίστοιχο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει σήμερα ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3385/ 2005.
11. Τα ποσά σε Ευρώ που προκύπτουν από τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοστών όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επομένη ακεραία μονάδα Ευρώ.
12. Τυχόν ανώτερες αποδοχές καταβαλλόμενες στους εργαζομένους αυτής της ΣΣΕ δεν μειώνονται.
13. Όσες διατάξεις προηγουμένων ΣΣΕ ή ΔΑ που δεν τροποποιούνται με αυτή τη ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν.
14. Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω συνολικές αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών δεν μπορεί να υπολείπονται από τις αποδοχές που καθορίζονται με βάση την κάθε φορά ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
15. Οι θεσμικές ρυθμίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας 2008-2009 (προσαύξηση κανονικής αδείας, άδεια σχολικής επίδοσης, εξομοίωση αναδόχων γονέων, αύξηση αδείας ασθενείας εξαρτωμένων μελών) ισχύουν και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και θεωρούνται τμήμα της παρούσας σύμβασης.
16. Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει από 1 Μαρτίου 2008 και λήγει στις 31.12.2009.