(Π.Κ. 18/22-3-2007) 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας – Π.Κ.: 18/22.3.2007
Στην Αθήνα σήμερα, 12.3.2007 συνήλθαν, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, Ακαδημίας 96-98, οι παρακάτω αναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα: Δημήτριος Γάκας και Απόστολος Φούκης εκ μέρους της α) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογράφου (ΠΟΑΙΚ) και β) Της Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (ΠΕΑΙΚ) και αφετέρου οι Κωνσταντίνος Γκίνης και Ανδρέας Δημητριάδης εκ μέρους α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (ΠΟΕΚΤ) και β) της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων (ΠΕΥΚΕ), με σκοπό την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. έτους 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογραφικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών μετά από συζήτηση και με βάση την υπ’ αριθ. 20/22.1.2007 αίτηση μεσολάβησης που υποβλήθηκε στον ΟΜΕΔ από τις παραπάνω ενώσεις των εργαζομένων και το κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1876/1990 πρακτικό μεσολάβησης ενώπιον του μεσολαβητή Άγγελου Ζησιμόπουλου της 9.3.2007, το οποίο συνυπέγραψαν τα μέρη, αποφάσισαν την υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε. που έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στην Σ.Σ.Ε. του προηγούμενου έτους 2006 του προσωπικού του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. αυτής, αυξάνονται από 1.3.2007 κατά ποσοστό 5% και διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενοι, ως εξής:
Α. Βασικοί μισθοί
1. Κινηματογράφοι Α’ προβολής όλης της χώρας
α) Χειριστής Α’: 768,00 ευρώ.
β) Βοηθός χειριστής: 714,00 ευρώ.
γ) Ελεγκτής: 703,50 ευρώ.
δ) Ταμίας: 653,00 ευρώ.
2. Κινηματογράφοι Β’ προβολής όλης της χώρας
α) Χειριστής Α’: 715,60 ευρώ.
β) Βοηθός χειριστής: 703,50 ευρώ.
γ) Ελεγκτής: 675,20 ευρώ.
δ) Ταμίας: 651,00 ευρώ.
Άρθρο 3
Διάκριση των κινηματογράφων
σε Α’ και Β’ προβολής
Οι κινηματογράφοι που λειτουργούν στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και στα περίχωρά τους, θεωρούνται ως κινηματογράφοι Α’ ή Β’ προβολής, εφόσον στην πράξη έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιοι.
Στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, ως κινηματογράφοι Α’ προβολής χαρακτηρίζονται αυτοί που έχουν το ακριβότερο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι κινηματογράφοι χαρακτηρίζονται ως Β’ προβολής.
Άρθρο 4
Επιδόματα
1. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 85 του Β.Δ.15/17.5.1956 κατά την οποία εάν ο χειριστής οριστεί υπεύθυνος και εφόσον δεν υπάρχει υπεύθυνος ηλεκτρολόγος για την καλή κατάσταση και κανονική λειτουργία κάθε μηχανικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον χειριστή Α’ της ή των κινηματογραφικών μηχανών κάθε βάρδιας επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο στους πιο πάνω βασικούς μηνιαίους μισθούς.
2. Σε όλους τους μισθωτούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% που θα υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς μηνιαίους μισθούς για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι εννέα (9) τριετίες.
Η προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή βιβλιαρίου ή βεβαιώσεων ασφάλισης στο ΙΚΑ.
Αυτή η βεβαίωση ή το βιβλιάριο του ΙΚΑ πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη μέσα σε τρεις (3) μήνες από την πρόσληψη, διαφορετικά δικαιούται αυτός να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία του μισθωτού από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
Η ίδια προθεσμία για την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών ισχύει και γι’ αυτούς που υπηρετούν κατά την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., αρχίζει δε από τότε που αρχίζει η ισχύς της παρούσας.
3. Στους χειριστές Α’ και Β’ που εργάζονται στους θαλάμους κινηματογραφικής μηχανής κινηματογράφων Α’ και Β’ προβολής όλης της χώρας, καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στον βασικό μισθό των δικαιούχων, όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά.
4. Στους ταμίες, άνδρες και γυναίκες, χορηγείται επίδομα ταμειακών λαθών που ανέρχεται σε ποσοστό 5% και υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα των απασχολούμενων σε αυτόν μισθωτών μετά τη λήξη της εργασίας τους και εφόσον δεν υπάρχει συγκοινωνιακό μέσο για τη μετάβασή τους στο σπίτι τους. Η πιο πάνω κάλυψη περιλαμβάνει τις πόλεις Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης όπως και τα προάστια αυτών, καθώς και τις πόλεις που έχουν πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει απόσταση από 500 μέτρα μέχρι 15 χλμ.
6. Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
7. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών προσαυξάνονται με επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα και μέχρι τρία μη εργαζόμενα τέκνα, εφόσον αυτά δεν υπερέβησαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε οποιαδήποτε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την αποφοίτησή τους και πάντως όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον βεβαίως εξακολουθούν να είναι άγαμοι και δεν εργάζονται.
Άρθρο 5
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολούνται πριν ή μετά από τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των κινηματογράφων, για εγκατάσταση ή άρση και μεταφορά των μηχανημάτων ή για κάθε άλλη αιτία που συνδέεται πριν από την έναρξη ή τη λήξη της θερινής ή χειμερινής περιόδου, δικαιούνται για κάθε ημέρα απασχόλησής τους αποζημίωση, ίση με το 1/25 των πιο πάνω βασικών μισθών, που θα προσαυξάνεται με όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από αυτή τη Σ.Σ.Ε.
2. Ως χειμερινή περίοδο λειτουργίας των κινηματογράφων ορίζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται από 5 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 10 Μαΐου του επόμενου έτους.
Το πιο πάνω χρονικό διάστημα μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
3. Οι μισθωτοί που αναφέρονται σ’ αυτήν την Σ.Σ.Ε. και απασχολούνται τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες, βάσει νόμου, εορτές, δικαιούνται προσαύξηση σε ποσοστό 75%, η οποία θα υπολογίζεται στο 1/25 του συνολικού μηνιαίου μισθού τους και για πέντε (5) Κυριακές το μήνα.
Επίσης, οι απασχολούμενοι μετά την 10η νυχτερινή ώρα δικαιούνται προσαύξηση σε ποσοστό 25%, η οποία θα υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους και για 3 ώρες ημερησίως.
4. Οι παραπάνω προσαυξήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα που αναφέρονται στην παρούσα και οφείλονται επιπλέον.
5. Ο μισθωτός που προσλαμβάνεται για μία περίοδο, θερινή ή χειμερινή, όταν απολυθεί πριν τη λήξη της περιόδου χωρίς σπουδαίο λόγο, δικαιούται να πάρει τις αποδοχές μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία προσλήφθηκε.
6. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία που δεν ανήκει στην ειδικότητα για την οποία προσελήφθησαν, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.
7. Η σύνθεση του τεχνικού προσωπικού στο θάλαμο προβολής κ.λπ. πρέπει να είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 82/1979 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
8. Οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολήθηκαν στον ίδιο εργοδότη συνεχώς περισσότερες από μία περιόδους σε θερινό και χειμερινό κινηματογράφο που εκμεταλλεύεται αυτός, θεωρούνται ότι διέπονται από σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
9. Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η παρούσα ορίζεται σε 40 ώρες και για τις οποίες οφείλονται οι παραπάνω αποδοχές.
10. Οι ώρες εργασίας από 41 μέχρι 45 την εβδομάδα αμείβονται ως υπερεργασία με το αντίστοιχο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις της από 26.2.1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύει σήμερα ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3385/2005.
11. Τα ποσά σε ευρώ που προκύπτουν από τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοστών όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα ευρώ.
12. Τυχόν ανώτερες αποδοχές καταβαλλόμενες στους εργαζόμενους αυτής της Σ.Σ.Ε. δεν μειώνονται.
13. Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
14. Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω συνολικές αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών δεν μπορεί να υπολείπονται από τις αποδοχές που καθορίζονται με βάση την κάθε φορά ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
15. Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2006.