(Π.Κ.Υ.Ε. 87 / 30-7-2004) 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κεραμοποιών όλης της χώρας ετών 2004-2005 (Π.Κ.Y.E. 87/30-7-2004)
Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες, αφενός ο Γιάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου οι Γ. Καράμπελας, Πρόεδρος και Απ. Στουρνάρας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κεραμοποιοί και πυριμάχων-οξυμάχων προϊόντων που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΡΘΡΟ 1
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων
Α) Βασικά ημερομίσθια 2004
Τα βασικά ημερομίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα μισθωτών όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2003 με βάση την από 3 Ιουλίου 2002 Σ.Σ.Ε. του κλάδου για τα έτη 2002-2003 αυξάνονται από 1-1-2004 ως εξής:
1) Από 1-1-2004 αυξάνονται κατά ποσοστό 4%.
2) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2004 με βάση την προηγούμενη περίπτωση 1), της παραγράφου Α) αυξάνονται από 1-9-2004 κατά ποσοστό 2%
Β) Βασικά ημερομίσθια 2005
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2004 αυξάνονται για το 2005, ως εξής:

1) Από 1-1-2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,2%.
2) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005 με βάση την προηγούμενη περίπτωση 1), της παραγράφου Β) αυξάνονται από 1-9-2005 κατά ποσοστό 3,3%
ΑΡΘΡΟ 2
Ειδικότητες
α. υδρορρυθμιστές,
β. ψήστες κάθε είδους κλιβάνου,
γ. καμινευτές κάθε είδους κλιβάνου (με ημερομίσθια αμειβόμενοι), διπλωτές κεράμων, ζυγιστές πυριμάχων, οξυμάχων,
δ. εκκαμινευτές κάθε είδους κλιβάνου, αμειβόμενοι με ημερομίσθιο – συντηρητές κλιβάνων και βαγονίων,
ε. καμινευτές αμειβόμενοι κατ’ αποκοπή,
στ. εκκαμινευτές αμειβόμενοι κατ’ αποκοπή,
ζ. τυποποιοί χειριστές πινάκων – χειριστές μηχανών κατασκευής πυριμάχων σωλήνων,
η. οδηγοί μηχανικών μέσων (κλάρκ) και χειριστές κάθε είδους μηχανημάτων ή ηλεκτροκινήτων μεταφορικών μέσων (αναβατήρων, βαγονίων), εργάτες τριβείου και πρεσσαδόροι,
θ. εργάτες τεχνιτών ξηραντηρίων,
ια. ανθρακείς,
ιβ. Εμβαπτιστές γαλλικών κεράμων (βουτηχτάδες που διενεργούν συγχρόνως την ποιοτική διαλογή των γαλλικών κεράμων),
ιγ. Εργάτες που απασχολούνται με τη διαλογή, στιβασία και συσκευασία των πυριμάχων, οξυμάχων και ψημένων γαλλικών κεράμων,
ιδ. Λοιποί ειδικευμένοι εργάτες, ήτοι τροφοδότες, κόπτες, λήπτες, καθαριστές, τουμπαριστές, μεταφορείς χειραμαξίων, βαγονιέρηδες, μεταφορείς λάσπης, διαλογής, στιβαδόροι, βελονιστές, σκαφείς (τσαπανιστές), εργάτες τριβείων, υγράς κατεργασίας πηλού και πισσαδόροι,
ιε. Εργάτες, καθαριστές ξηραμένων γαλλικών κεράμων, ψαλιδιστές, βελονιστές και εργάτες φυσικών ξηραντηρίων,
ιστ. λοιποί εργάτες,
αα. που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
ββ. όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται το γενικό κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργατοτεχνίτη της ΕΓΣΣΕ αναλόγως όμως μειωμένο κατά το χρόνο της ημερησίας και εβδομαδιαίας απασχολήσεως τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1837/89.
ΑΡΘΡΟ 3
Υπολογισμός επιδομάτων
Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. του κλάδου επιδόματα υπολογίζονται επί των κάθε φορά βασικών ημερομισθίων, ήτοι:
α. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και εκ ποσοστού 5% για τις υπόλοιπες τέσσερις τριετίες (σύνολο 6 τριετίες).
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.
β. Γάμου εκ ποσοστού 10% στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους. Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-χήρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
ΑΡΘΡΟ 4
Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών δεν δύνανται να είναι κατώτερα από τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ που ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Α) Τα χορηγούμενα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας στους εργατοτεχνίτες κεραμοποιίας, πλινθοποιίας, πυριμάχων και οξυμάχων προϊόντων από τις υπάρχουσες διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21/61 και 44/64 αποφάσεων του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών όπως τούτα έχουν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 103/77 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών σε ποσοστό 18%, 25% αντίστοιχα και όπως αυτά κατά περίπτωση έχουν διαμορφωθεί με την από 3-7-2002 Σ.Σ.Ε. του κλάδου, αυξάνονται από 1-9-2004 κατά 0,30 ευρώ ημερησίως, από 1-1-2005 κατά 0,30 ευρώ ημερησίως και από 1-9-2005 κατά 0,30 ευρώ ημερησίως. Ειδικότερα όσον αφορά το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 18% θα υπολογίζεται από 1-1-2006 επί του διαμορφούμενου κάθε φορά βασικού ημερομισθίου.
Β) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% ήδη υπολογίζεται από 1-7-2003 επί του διαμορφούμενου κάθε φορά βασικού ημερομισθίου (Σ.Σ.Ε. 2002-2003).
ΑΡΘΡΟ 6
Λοιποί όροι
α. καμινευτής θεωρείται εκείνος ο οποίος προβαίνει στην κατάλληλη στιβασία των προϊόντων κεραμοποιίας, που είναι για ψήσιμο ώστε να γίνει στη συνέχεια σ’ αυτό το ψήσιμο που πρέπει αδιάφορα με το είδος του κλιβάνου που χρησιμοποιείται από τους εργοδότες και τον τρόπο που γίνεται η στιβασία ήτοι άσχετα αν αυτή γίνεται εντός ή εκτός του χώρου του κλιβάνου.
β. εκκαμινευτής θεωρείται εκείνος ο οποίος προβαίνει στη στιβασία των εξαγομένων προϊόντων κεραμοπλινθοποιϊας που έχουν ψηθεί από οποιοδήποτε τύπο κλιβάνου αδιαφόρως του τόπου στον οποίο γίνεται η αποστιβασία, ήτοι άσχετα αν αυτή γίνεται εντός ή εκτός του χώρου του κλιβάνου με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η αποστιβασία αυτή είναι η πρώτη μετά την έξοδο του ψημένου προϊόντος.
γ. Η φόρμα που προβλέπεται από την παρ. 4 της Υ.Α. 56671/1963, χορηγείται κάθε χρόνο σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποτελείται από δύο τεμάχια (σακάκι παντελόνι) από δίμυτο ύφασμα και ανήκει στην κυριότητα του εργοδότη.
δ. Τα υποδήματα που προβλέπει η παρ. 7 της Υ.Α. 15478/56 για όλους τους μισθωτούς οι οποίοι πραγματοποίησαν πενήντα ημερομίσθια στον ίδιο εργοδότη πρέπει να είναι του τύπου αρβύλων του στρατού με ή χωρίς περισφύρια.
ΑΡΘΡΟ 7
Άδεια γάμου
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 καθορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
ΑΡΘΡΟ 8
Άδεια γέννησης παιδιού
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 9
Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
ΑΡΘΡΟ 10
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):
Προϋπηρεσία
Αποζηµίωση
Από 2 µήνες έως 1 έτος :5 ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη :7 ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη :15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη :30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη :60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη :100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη :120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη :140 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω :160 ηµεροµίσθια
ΑΡΘΡΟ 11
Ετήσια κανονική άδεια
α) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές καθορίζεται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο.
ΑΡΘΡΟ 12
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
α) Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό.
β) Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος /-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.
γ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
δ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
ε) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
στ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ΑΡΘΡΟ 13
Άδεια ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
ΑΡΘΡΟ 14
Άδεια επιμέλειας παιδιού
α) Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
β) Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ΑΡΘΡΟ 15
Άδεια για μετάγγιση αίματος
α) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
β) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 16
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
ΑΡΘΡΟ 17
Προστασία «εξαρτημένου» εργαζομένου
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
ΑΡΘΡΟ 18
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 19
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του Σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 20
Ισχύς όλων των προγενεστέρων διατάξεων
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι μη αντικείμενες στην παρούσα διατάξεις όλων των προγενεστέρων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. μέχρι του 2003.
ΑΡΘΡΟ 21
Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1-1-2004.