(Π.Κ.Υ.Ε. 60 / 9-7-2008) 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κεραμοποιών όλης της χώρας, ετών 2008-2009 – Π.Κ.: 60/9.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα 27.6.2008, οι υπογράφοντες αφενός ο Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου οι Απ. Στουρνάρας, πρόεδρος και Γαβριέλλα Ξενόφου, γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κεραμοποιοί και πυριμάχων – οξυμάχων προϊόντων που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Αρθρο 1
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων
Α. Βασικά ημερομίσθια 2008
Τα βασικά ημερομίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την από 17.7.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 78/27.7.2007) του Κλάδου για το έτος 2007, αυξάνονται για το 2008 ως εξής:
1. Από 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,6%.
2. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.
Β. Βασικά ημερομίσθια 2009
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,7%.
Αρθρο 2
Ειδικότητες
α) Υδρορρυθμιστές.
β) Ψήστες κάθε είδους κλιβάνου.
γ) Καμινευτές κάθε είδους κλιβάνου (με ημερομίσθια αμειβόμενοι), διπλωτές κεράμων, ζυγιστές πυριμάχων, οξυμάχων.
δ) Εκκαμινευτές κάθε είδους κλιβάνου, αμειβόμενοι με ημερομίσθιο – συντηρητές κλιβάνων και βαγονίων.
ε) Καμινευτές αμειβόμενοι κατ’ αποκοπή.
στ) Εκκαμινευτές αμειβόμενοι κατ’ αποκοπή.
ζ) Τυποποιοί χειριστές πινάκων – χειριστές μηχανών κατασκευής πυριμάχων σωλήνων.
η) Οδηγοί μηχανικών μέσων (κλαρκ) και χειριστές κάθε είδους μηχανημάτων ή ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων (αναβατήρων, βαγονίων), εργάτες τριβείου και πρεσαδόροι.
θ) Εργάτες τεχνητών ξηραντηρίων.
ια) Ανθρακείς.
ιβ) Εμβαπτιστές γαλλικών κεράμων (βουτηχτάδες που διενεργούν συγχρόνως την ποιοτική διαλογή των γαλλικών κεράμων).
ιγ) Εργάτες που απασχολούνται με τη διαλογή, στιβασία και συσκευασία των πυριμάχων, οξυμάχων και ψημένων γαλλικών κεράμων.
ιδ) Λοιποί ειδικευμένοι εργάτες, ήτοι τροφοδότες, κόπτες, λήπτες, καθαριστές, τουμπαριστές, μεταφορείς χειραμαξίων, βαγονιέρηδες, μεταφορείς λάσπης, διαλογής, στιβαδόροι, βελονιστές, σκαφείς (τσαπανιστές), εργάτες τριβείων, υγρής κατεργασίας πηλού και πισσαδόροι.
ιε) Εργάτες, καθαριστές ξηραμένων γαλλικών κεράμων, ψαλιδιστές, βελονιστές και εργάτες φυσικών ξηραντηρίων.
ιστ) Λοιποί εργάτες:
αα) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
ββ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται το γενικό κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργατοτεχνίτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως όμως μειωμένο κατά τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1837/1989.
Αρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων
Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. του Κλάδου επιδόματα υπολογίζονται επί των κάθε φορά βασικών ημερομισθίων, ήτοι:
α) Πολυετούς υπηρεσίας, σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και σε ποσοστό 5% για τις υπόλοιπες πέντε (5) τριετίες [σύνολο επτά (7) τριετίες].
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγούμενων εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.
β) Γάμου, σε ποσοστό 10% στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους. Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Αρθρο 4
Σε κάθε περίπτωση, τα καθοριζόμενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών δεν δύνανται να είναι κατώτερα από τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ισχύουν κάθε φορά.
Αρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
α) Τα χορηγούμενα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας στους εργατοτεχνίτες κεραμοποιίας, πλινθοποιίας, πυριμάχων και οξυμάχων προϊόντων από τις υπάρχουσες διατάξεις των υπ’ αριθ. 21/1961 και 44/1964 αποφάσεων του ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως τούτα έχουν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθ. 103/1977 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών και όπως αυτά κατά περίπτωση έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, με την από 17.7.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 78/27.7.2007) του κλάδου:
– Για τις κατηγορίες των εργαζομένων:
1. α) υδρορρυθμιστές και β) ψήστες κάθε κλιβάνου,
το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 1,00 ευρώ και από 1.1.2009 κατά 0,80 ευρώ.
– Για τις κατηγορίες των εργαζομένων:
2. γ) καμινευτές, δ) εκκαμινευτές (κάθε είδους κλιβάνου, με ημερομίσθιο) και
3. ε) καμινευτές, στ) εκκαμινευτές (με αποκοπή),
το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 1,00 ευρώ και από 1.1.2009 κατά 0,70 ευρώ.
Τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% και 18% ήδη υπολογίζονται επί του διαμορφούμενου κάθε φορά βασικού ημερομισθίου.
Αρθρο 6
Λοιποί όροι
α) Καμινευτής θεωρείται εκείνος ο οποίος προβαίνει στην κατάλληλη στιβασία των προϊόντων κεραμοποιίας που είναι για ψήσιμο, ώστε να γίνει στη συνέχεια σε αυτό το ψήσιμο που πρέπει, αδιάφορα με το είδος του κλιβάνου που χρησιμοποιείται από τους εργοδότες και τον τρόπο που γίνεται η στιβασία, ήτοι άσχετα εάν αυτή γίνεται εντός ή εκτός του χώρου του κλιβάνου.
β) Εκκαμινευτής θεωρείται εκείνος ο οποίος προβαίνει στη στιβασία των εξαγόμενων προϊόντων κεραμοπλινθοποιίας που έχουν ψηθεί από οποιονδήποτε τύπο κλιβάνου, αδιαφόρως του τόπου στον οποίο γίνεται η αποστιβασία, ήτοι άσχετα εάν αυτή γίνεται εντός ή εκτός του χώρου του κλιβάνου, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η αποστιβασία αυτή είναι η πρώτη μετά από την έξοδο του ψημένου προϊόντος.
γ) Η φόρμα που προβλέπεται από την παρ. 4 της υπ’ αριθ. 56671/1963 υπουργικής απόφασης, χορηγείται κάθε χρόνο σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποτελείται από δύο τεμάχια (σακάκι – παντελόνι) από δίμυτο ύφασμα και ανήκει στην κυριότητα του εργοδότη.
δ) Τα υποδήματα που προβλέπει η παρ. 7 της υπ’ αριθ. 15478/1956 υπουργικής απόφασης για όλους τους μισθωτούς, οι οποίοι πραγματοποίησαν πενήντα (50) ημερομίσθια στον ίδιο εργοδότη, πρέπει να είναι του τύπου αρβύλων του στρατού με ή χωρίς περισφύρια.
Αρθρο 7
Αδεια γάμου
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 καθορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Αρθρο 8
Αδεια γέννησης παιδιού
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
Αρθρο 9
Αδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
Αρθρο 10
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 – άρθρο 7, του έτους 1994 – άρθρο 4, του έτους 1996 (Π.Κ.: 9/3.4.1996 – άρθρο 6), των ετών 1998-1999 (Π.Κ.: 12/19.5.1998 – άρθρο 4), των ετών 2000-2001 (Π.Κ.: 31/23.5.2000 – άρθρο 5), των ετών 2002-2003 (Π.Κ.: 19/29.4.2002 – άρθρο 4) και των ετών 2004-2005 (Π.Κ.: 16/28.5.2004 – άρθρο 4), αυξάνονται κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν έχουν συμπληρωμένα τριάντα (30) έτη και άνω.
Μετά από τις ανωτέρω βελτιώσεις, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Χρόνος υπηρεσίας Αποζημίωση
– Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
– Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
– Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
– Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
– Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
– Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
– Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
– Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
– Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια
Αρθρο 11
Ετήσια κανονική άδεια
Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια, με αποδοχές, από την έναρξη της απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτόν.
Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας είκοσι (20) εργασίμων ημερών επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και είκοσι τεσσάρων (24) ημερών επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) μήνες συνεχή απασχόληση.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες, αντίστοιχα.
Αρθρο 12
Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
α) Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά από τον τοκετό.
β) Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
γ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
δ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
ε) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
στ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Αρθρο 13
Αδεια απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (μαθήτρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Αρθρο 14
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση
γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Αρθρο 15
Αδεια ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών
Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, ο/η εργαζόμενος-η δικαιούται δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Αρθρο 16
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής των ανάδοχων οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται ανάλογα και στους ανάδοχους γονείς.
Αρθρο 17
Αδεια επιμέλειας παιδιού
α) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
β) Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Αρθρο 18
Αδεια για μετάγγιση αίματος
α) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
β) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Αρθρο 19
Αδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Αρθρο 20
Προστασία «εξαρτημένου» εργαζόμενου
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
Αρθρο 21
Αδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Αρθρο 22
Εκπαιδευτική άδεια
για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Αρθρο 23
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα του σωματείου.
Αρθρο 24
Ισχύς όλων των προγενέστερων διατάξεων
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι μη αντικείμενες στην παρούσα διατάξεις όλων των προγενέστερων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. μέχρι του 2007.
Αρθρο 25
Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.