Μέσα στο Ε2 στο Κατηγορία, τι σημαίνουν οι συμβολισμοί Σ13-103 κτλ ?
Με βάση τον συνδυασμό των κωδικών ενημερώνεται τόσο η αντίστοιχη στήλη του Ε2 όσο και το σχετικό πεδίο του Ε1. Προϋποθέτει ότι γνωρίζετε τον αριθμό του πεδίου του Ε1 για τα ενοίκια.
Παρατηρείτε ότι υπάρχουν -5- Σ, το Σ13, Σ14,Σ15,Σ16,Σ17 που αναφέρονται στις στήλες του Ε2.
Σ13: Κατοικιών Ξενοδοχείων Κλινικών Θεάτρων κτλ
Σ14: Καταστημάτων Γραφείων Αποθηκών Βιομηχανοστασίων κτλ
Σ15: Γηπέδων Γαιών Οικοδομών σε έδαφος μισθωτή- χώρων επιγραφών κτλ
Σ16: Ξενοδοχείων κτλ
Σ17: Καταστημάτων, γραφείων κτλ (εκτός από γαίες).
Το δεύτερο νούμερο αναφέρεται στο πεδίο που θα ενημερωθεί αυτόματα στο Ε1.
Πχ βάζετε στην Κατηγορία Σ15-141 που σημαίνει ότι είναι εκμίσθωση γαιών. Αν τώρα πάτε στον Πίνακα 4 Ε Εισοδήματα από ακίνητα του Ε1, στον κωδικό 141 (Ακαθάριστο εισόδημα από την δωρεάν παραχώρηση-ιδιόχρηση) ε)γαιών, θα έχει ενημερωθεί με το ποσό του ενοικίου που βάλατε στο Ε2 (εδώ αν θέλετε μπορείτε να παρέμβετε στο ποσό αυτό).
Έχετε τους εξής κωδικούς που θα ενημερώσουν αυτόματα τον Πίνακα 4 Ε Εισοδήματα από ακίνητα του Ε1:
103: Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών
121: από ξενοδοχεία
129: Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση Κατοικιών
143: Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση Σχολείων, ξενοδοχείων, κλινικών, θεάτρων
105: Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση Καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών
109: Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση Βιομηχανοστασίων
145: Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση Καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών
101: Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση Γαιών
107: Ακαθάριστο εισόδημα από Γήπεδα, χώροι τοποθέτησης επιγραφών
141: Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση Γαιών
147: Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση Γηπέδων
701: Γαιών με βάση το αντικειμενικό σύστημα
909: Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση Γαιών με βάση το αντικειμενικό σύστημα
123: Ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών α) σε έδαφος του εκμισθωτή
125: Ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών σε έδαφος παρ/ντος (=παρέχοντος) δωρεάν χρήση
129: Ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση κατοικιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση).
143: Ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κινηματογράφων ή θεάτρων.
147: Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων: Γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών