ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.12. 2005.

(ΦΕΚ 1453 τ. Β΄/22.9.2004)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ 85/ Α/17.3.2004) “Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού”.

β. Του Π.Δ. 123/18.3.2004 (ΦΕΚ 86/Α/ 18.3.2004) “Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών”.

γ. Της υπ’ αρ. 1153/20.4.2004 (ΦΕΚ 591/Β/21.4.2004) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουρισμού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού Αναστάσιο Λιάσκο”.

δ. Του Ν. 1624/1951 “περί ΕΟΤ” όπως ισχύει σήμερα και το Ν.Δ. 4109/1960 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Eλληvικoύ Oργαvισμoύ Τουρισμού”.

ε. Του Ν.Δ. 3430/1955 “περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων περί ΕΟΤ και άλλων τινών διατάξεων και εν συνεχεία του από 30 Μαρτίου 22 Απριλίου 1959 (ΦΕΚ 71 Α) Β.Δ. “περί προσόντων ξενοδοχείων τύπου Μοτέλ, ενοικιαζομένων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων”.

στ. Του Π.Δ. 768/ΦΕΚ 200 Α΄/1981 περί τροποποιήσεως άρθρων του Β.Δ. της 30/3/22/4/1959 (ΦΕΚ 71 Α).

ζ. Του Ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200/Α) περί επιβολής κυρώσεων στις ξενοδοχειακές επιχ/σεις.

η. Του Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ/167/Α) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κανονισμός σχέσεων Ξενοδόχων Πελατών.

θ. Του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ/118/Α΄/ 1993) περί τροποποίησης της νομοθεσίας ΕΟΤ και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 181/Α/25.6. 2001).

ι. Του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Β/22. 10.1998) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

ια. Του Π .Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/ 2000) περί κατάταξης ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών.

ιβ. Του Π.Δ. 313/2001 περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

ιγ. Την αρ. Τ/963/30.1.2002 ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γ.Γ. Υπ. ΑΝ. των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 2741 όπως συμπληρώθηκε.

ιδ. Του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/10. 2.2003) “Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3190/ 2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003) “Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 “Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις” και άλλες διατάξεις”.

ιε. Της υπ’ αρ. Τ/16151/24.12.2003 (ΦΕΚ 34/Β/ 16.1.2004) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης “Αναπροσαρμογή παραβόλων υπέρ ΕΟΤΔημοσίου και υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας και θεώρηση τιμοκαταλόγων σε κύρια ξεν/κά καταλύματα camping, μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμ/τα και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίεςεπαύλεις)”.

ιστ. Το με αρ. 572/6.8.2004 (ΑΠ Υπ. Τουρισμού 5891/9.8.2004) έγγραφο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΣΕΕΔΔΕ) που αφορά τις προτάσεις του κλάδου όσον αφορά το ύψος των ελαχίστων τιμών για το έτος 2005.

ιζ. Την ανάγκη καθορισμού των εισπραττομένων από τις ανωτέρω επιχειρήσεις ελαχίστων τιμών για το έτος 2005 με γνώμονα την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και διατήρησης της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2005 τις ελάχιστες τιμές για όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση τουριστικά καταλύματα ως κατωτέρω:

1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

1α. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

μονόκλινα δίκλινα τρίκλινα

ΚΛΕΙΔΑ Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό

4 7,99 9,88 10,28 14,40 15,24 17,52

3 & 2 6,48 8,73 9,12 12,60 12,60 13,68

1 5,70 7,20 7,99 11,04 11,04 12,24

1β, ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

μονόκλινα δίκλινα τρίκλινα

ΚΛΕΙΔΑ Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό

4 8,73 10,68 11,04 15,60 15,96 18,60

3 & 2 7,08 9,12 9,84 13,44 12,96 14,40

1 6,00 7,56 8,40 11,40 11,40 12,24

1γ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

μονόκλινα δίκλινα τρίκλινα

ΚΛΕΙΔΑ Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό Απλά Με λουτρό

4 12,60 15,60 16,32 22,44 23,19 27,00

3 & 2 9,80 12,90 14,07 19,44 19,44 21,30

1 8,40 11,04 11,04 16,38 16,32 17,88

2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

2α. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΑ μονόχρωμα δίχωρα τρίχωρα

4 25,48 39,60 54,00

3 & 2 19,80 30,00 39,60

1 13,68 25,20 34,80

2β. ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΑ μονόχρωμα δίχωρα τρίχωρα

4 38,40 60,48 79,48

3 & 2 30,43 46,02 60,00

1 20,91 38,40 53,64

2γ. ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΛΕΙΔΑ μονόχρωμα δίχωρα τρίχωρα

4 38,40 61,20 83,28

3 & 2 30,43 46,44 60,84

1 20,91 38,88 53,64

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΝ

Οι τιμές των εν λόγω καταλυμάτων διαμορφώνονται ελεύθερα από τους επιχ/τίες και εγκρίνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Τουρισμού της Περιφέρειας. Δεν επιτρέπεται η μίσθωσή τους ανά κλίνη.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όλα τα καταλύματα της παρούσης απόφασης οι χρονικοί περίοδοι είναι τρεις, ήτοι χαμηλή μέση υψηλή, ενώ οι επιχειρηματίες έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν και να δηλώσουν οι ίδιοι ποια θεωρούν χαμηλή μέση υψηλή περίοδο.

2. Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων είναι ενιαίες και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η μίσθωση κλινών και καθιστικών κεχωρισμένως.

3. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να δηλώσουν τις τιμές για το έτος 2005 το αργότερο μέχρι 30.5.2005 και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος στα αντίστοιχα υποδείγματα δήλωσης αίτησης τιμών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Εξαιρούνται οι επιχειρηματίες που λαμβάνουν το ειδικό σήμα λειτουργίας μετά την ανωτέρω προθεσμία.

Επισημαίνουμε ότι για επιχειρηματίες που δεν θα δηλώσουν τιμές επιβάλλεται πρόστιμο 293,47 ευρώ κατ’ έτος.

4. Οι αιτήσεις δηλώσεως των τιμών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύματος και υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα στις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών για έγκριση. Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του ειδ. Σήματος λειτουργίας καθώς και απόδειξη του παραβόλου θεώρησης τιμών υπέρ δημοσίου στο λογαριασμό 3741 ποσού 11,74 ευρώ, ετήσιας διάρκειας. .5. Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος κάτωθεν του εντύπου του ειδικού σήματος λειτουργίας.

6. Επιχειρηματίες που θα δηλώσουν τιμές εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας (σχετ. παρ. 3) της παρούσης, θα θεωρηθεί ότι έχουν επιλέξει τις τιμές του προηγούμενου έτους ανά χρονική περίοδο αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές είναι κατώτερες, θα θεωρηθεί ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της απόφασης αυτής. Υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας νέα πινακίδα με τις εγκεκριμένες τιμές του έτους 2004 προσκομίζοντος την εγκεκριμένη αίτησηδήλωση τιμών 2004.

7. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων να δηλώνουν διαφορετική τιμή στην ίδια χρονική περίοδο λόγω θέσεως π.χ. ισόγειο όροφος θέα, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% της δυναμικότητός του.

8. Όλοι οι επιχειρηματίες μηδέ εξαιρουμένων και αυτών που διατηρούν για το επόμενο έτος τις προηγούμενες εγκεκριμένες τιμές τους ή λαμβάνουν τις ελάχιστες καθορισθείσες δια της παρούσης απόφασης, οφείλουν προ της έναρξης λειτουργίας τους να προμηθευτούν και να αναρτήσουν στα καταλύματά τους τιμοκαταλόγους του έτους θεωρημένους από τους αρμόδιους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σε περιπτώσεις που αυτοί λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν λειτουργούν Υπηρεσίες των Δ/νσεων Τουρισμού των Περιφερειών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι:

α) φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας

β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης δήλωσης τιμών του έτους.

γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπληρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμφωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών τόσους τον αριθμό όσους ορίζει η δυναμικότητα του σήματος λειτουργίας των.

9. Επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1.1.2005 οφείλουν να δηλώσουν τις τιμές τους και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τους τιμοκαταλόγους τους για το 2005 το αργότερο μέχρι 31.12.2004.

10. Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ. “περί εκπτώσεων”.

11. Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3του Ν. 2160/1993 όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. (Ν. 2636/1998 άρθρο 27 παρ. 2γ).

12. Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωμάτια των καταλυμάτων ενοικιαζομένων δωματίων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

13. Εφόσον δίκλινο δωμάτιο διατεθεί σε μεμονωμένο άτομο θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου δωματίου και δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο.

14. Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλη κλίνη και διαμένουν σ’ αυτό δύο άτομα τότε θα εισπράττεται η τιμή του μονόκλινου προσαυξημένη κατά 20%.χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του δίκλινου δωματίου. .

15. Στις ελάχιστες τιμές της παρούσης καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι ήτοι Φ.Π.Α. και Δ.Φ.

16. Η παροχή των ακολούθων αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις ελάχιστες εγκεκριμένες τιμές ήτοι:

α) Μεταφορά αποσκευών

β) Ποσοστό υπηρεσίας 15% (Ν. Δ/ τος 15/26 Iουλ. 1926 και Α.Ν. 394/ 1936).

γ) Παροχή θερμού ύδατος υποχρεωτικά καθ’ όλο το 24ωρο

δ) Παροχή θέρμανσης 20ο C.

ε) Παροχές εντός των δωματίων: Ψυγείο (εκτός των αποθηκευμένων προϊόντων σ’ αυτό με τη μορφή mini bar) , θυρίδες φύλαξης τιμαλφών, τηλεόραση, κλιματισμός κ.λπ.

στ) Καθημερινό καθαρισμό των καταλυμάτων και την εν συνόλω αντικατάσταση του ιματισμού αυτών για μεν τα καταλύματα 4 κλειδιών καθημερινά, για δε των 3 και 2 κλειδιών τέσσερις (4) φορές ανά εβδομάδα, και για αυτά του 1 κλειδιού τρεις φορές ανά εβδομάδα.

17. Σε όλους τους χώρους των καταλυμάτων (π.χ. δωμάτια, εστιατόριο, πισίνα κ.α.), θα παρέχεται πόσιμο κρύο νερό, χωρίς χρέωση και ιδιαίτερα κατά την άφιξη του πελάτη.

Εμφιαλωμένο νερό θα διατίθεται μόνον αν ζητηθεί από τον πελάτη το οποίο και θα χρεώνεται.

18. Παρέχεται στα καταλύματα της παρούσης η δυνατότητα παροχής πρωϊνού εφ’ όσον υποβληθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναγραφεί στο έντυπο της δήλωσης τιμών που κατ’ έτος υποβάλλει προς θεώρηση στις Δ/νσεις Τουρισμού της Περιφέρειας. Η τιμή πρωϊνού, θα εισπράττεται πέραν της τιμής του δωματίου διαμερίσματος, καθορίζεται δε στα 5 ευρώ ημερησίως.

Η ελάχιστη σύνθεση του πρωϊνού έχει ως ακολούθως:

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ Πρωϊνού

• Φρούτο ή φυσικοί χυμοί ή κομπόστα κατ’ επιθυμία του πελάτη.

• Καφές (και ελληνικός) ή τσάι ή σοκολάτα με γάλα σε επαρκή ποσότητα κατά την επιθυμία του πελάτη (όσα σερβιρίσματα είναι επιθυμητά)

• Μαρμελάδα σε επαρκή ποσότητα και μέλι 40 γραμ.

• Βούτυρο 20 γραμ..

• Ζάχαρη σε επαρκή ποσότητα

• Άρτος και αρτοσκευάσματα (αρτίδια ή άρτος ή φρυγανιά ή τοπικά αρτοσκευάσματα)

• Κέϊκ 50 γραμ. αρίστης ποιότητας ή κρουασάν.

Όλα τα καταλύματα μπορούν να προσφέρουν πρωινό μπουφέ εφόσον υπερκαλύπτουν την πιο πάνω σύνθεση

20. Δια της παρούσης οι παράγραφοι 11. και 12 της υπ’ αριθμ. 517503/1997 (ΦΕκ 655/Β/1997) απόφασης Γ.Γ. ΕΟΤ ισχύουν ως έχουν και παράλληλα επισημαίνεται ότι η Συνομοσπονδία του κλάδου (ΣΕΕΔΔΕ) με ευθύνη της οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως τους ενδιαφερομένους ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό ένrυπo που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

21.Και για τα εν λόγω καταλύματα ισχύει ο “Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες ΕΟΤ Υπ. Τουρισμού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά.

22. Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονrαι.

23. Πέραν όλων των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση επισημαίνουμε ότι οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υπoχρεoύνται:

α) Να τηρούν βιβλίο κινήσεως πελατών (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως, το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος διαβατηρίου των πελατών.

β) Να συντάσσoυν και να κρατούντα δελτία πελατών ημεδαπών αλλοδαπών, σύμφωνα με την Aστυν. Διάταξη 8Α που τροποποίησε την υπ’ αρ. 8 Αστυν. Διάταξη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας “Υπoχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων” (Β’ 1957/1.11.1999).

γ) Να τηρούν “βιβλίο εντυπώσεων” σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523994/ 8.5. 2000 εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ.

Γ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ .

1. Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριμένες τιμές των καταλυμάτων εφόσον ο ενοικιαστής παραμείνει στο κατάλυμα μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις.

2. Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριμένων, τότε η τιμή προσαυξάνεται για μεν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κατά 20%, για δε τα διαμερίσματα και για τις τουριστικές κατοικίες επαύλεις, κατά 10%.

Δ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

1. Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων της παρούσης απόφασης μπορούν για μεμονωμένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 30% επί των εγκεκριμένων τιμών και μέχρι 50% για GROUPS και συμβάσεις ΑLLΟΤΜΕΝΤ, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η μονάδα και αναγράφεται στους αντίστοιχους, κατά περίοδο, πίνακες της παρούσας απόφασης.

2. Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρισμού οι επιχειρηματίες μπορούν σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου, που εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριμένων τιμών.

Το ίδιο, ισχύει και για ης περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για μεμονωμένους φοιτητές και σπουδαστές.

Τυχόν παράβαση των διατάξεων της παρούσης επισύρει κυρώσεις που πρoβλέπoνται στις διατάξεις του Ν. 2160/1993.

Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2004