(Π.Κ.Υ.Ε. 39 / 19-11-2004)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ. – Δ.Α. 54/2004 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 39/19-11-2004)
1. Με βάση το Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, επιλέχθηκα με κλήρωση Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.», που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)» και αφετέρου της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης»
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., στις 11-11-2004, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους, οι οποίες καταγράφτηκαν στο σχετικό πρακτικό.
4. Έλαβα επίσης υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (τα κατατεθέντα υπομνήματα και στατιστικά στοιχεία, κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.).
β. Την με αριθμ. πρωτ. 062/13-10-2004 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την οποία προσέφυγε στη διαιτησία.
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 131/26-7-2004 αίτηση μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία ζητά τη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
δ. Την με αριθμ. πρωτ. 8951/12-7-2004 καταγγελία – πρόσκληση της συνδικαλιστικής προς την εργοδοτική οργάνωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αιτήματα της προσφεύγουσας.
ε. Την αριθμ. 63/2003 Δ.Α. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας», η οποία ορίζει έναρξη της ισχύος της την 1η Ιουλίου 2003.
στ. Το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2004-2005 και τις αντίστοιχες οικονομικές εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού.
ζ. Την με αριθμ. πρωτ. 2021/5-10-2004 πρόταση του Μεσολαβητή.
η. Τη συμφωνία των μερών να ορισθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης η 1-7-2004, ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ., σε συνδυασμό και με την απόφαση Α.Π. 223/2001.

5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18-6-1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αποδοχές – Ωρομίσθιο
1. Τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18-6-1993, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30-6-2004, δυνάμει της ΔΑ 63/2003, αυξάνονται από 1-7-2004 σε ποσοστό 4%.
2. Τα ανωτέρω ωρομίσθια, όπως διαμορφώνονται στις 31-8-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2004 σε ποσοστό 2%.
3. Οι προσαυξήσεις ωρομισθίου για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος, καθώς και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται αντιστοίχως επί των νέων ωρομισθίων που ορίζονται από την παρούσα.
Άρθρο 3
Διατήρηση ρυθμίσεων
Όσες διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, δεν είναι αντίθετες με την παρούσα ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα απόφαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από ΣΣΕ ή ΔΑ, Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2004.