(Π.Κ. 10 / 2-6-2010)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΔΑ 22/2010 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 10/2-6-2010)

Τετάρτη, Ιουνίου 09, 2010, 09:00 ΜΜ
Προς:
1.   Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα
2.      Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.), Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα
3.      Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ο.Φ.Ι.Ε.Ε.Κ.), Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2010
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας»
Διαιτητής: Ανδρέας Νικολόπουλος
1. Με την αριθ. 019/21-4-2010 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., που κοινοποιήθηκε νόμιμα στην εργοδοτική πλευρά, η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, αφού είχε αποδεχθεί την πρόταση της Μεσολαβητού που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
2. Στις 29.4.10 πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη μου ως διαιτητή με δεύτερη κλήρωση, ενώ με πρώτη κλήρωση αναδείχθηκε αναπληρωματικός Διαιτητής ο κ. Λ. Σέμπος.
3. Την 30.4.2010 ανέλαβα τα καθήκοντα μου και με γραπτή πρόσκληση μου κάλεσα τα μέρη για πρώτη κοινή συνάντηση μας την 6.5.2010 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΟΜΕΔ.
4. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν μόνο οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, αφού οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς επικαλέστηκαν κώλυμα. Κατά τη συζήτηση αυτή, οι παριστάμενοι ανέλυσαν τα αιτήματα τους, όπως αναφέρονται στην καταγγελία της προηγούμενης συλλογικής τους ρύθμισης. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στα σημεία σύγκλισης των απόψεων τους με την εργοδοτική πλευρά, όπως καταγράφηκαν στην πρόταση μεσολάβησης, δηλαδή:
(α) την αναπροσαρμογή των ποσών που αφορούν τις ειδικές παροχές από δραχμές σε ευρώ.
(β) τη χορήγηση επιδόματος τέκνου 3%, μόνο για ένα ανήλικο παιδί.
(γ) τη μονοετή διάρκεια της συλλογικής αυτής ρύθμισης.
(δ) τη χορήγηση τριών ημερών άδειας με αποδοχές στον πατέρα εκπαιδευτικού, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μετά από μιάμιση ώρα, αφού προσδιορίσθηκε η επόμενη κοινή συνάντηση μας για την 12.5.2010 και ώρα 11.00 στα γραφεία του ΟΜΕΔ.
5. Κατά την έναρξη της δεύτερης συνάντησης παρουσιάσθηκε στην εργοδοτική πλευρά η σύνοψη των συζητήσεων της προηγηθείσας συνάντησης και στη συνέχεια η εργοδοτική πλευρό ανέπτυξε το σκεπτικό που οδήγησε στην απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης. Τα κύρια επιχειρήματα της αναφέρονταν τόσο στα σημεία του υπομνήματος της, αρ. πρωτ. 355/23.2.2010, όσο και στην κάμψη του κύκλου εργασιών τους λόγω:
(α) της οικονομικής κρίσης, η οποία αποδεικνύεται τόσο από τη μείωση των εγγραφών όσο και την αύξηση του ποσοστού των σπουδαστών που διακόπτουν τις σπουδές τους
(β) της κατάργησης της βάσης εισαγωγής του 10 για τους υποψηφίους στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.
(γ) της επικείμενης εξομοίωσης των ιδιωτικών κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι. της χώρας.
Η εργατική πλευρά αντέτεινε, ότι τα επιχειρήματα αυτά αφορούν τις συνθήκες που θα επικρατήσουν ενδεχομένως από την επόμενη χρονιά, δηλαδή το διάστημα 1.9.2010 – 31.8.2011, ενώ η παρούσα συλλογική ρύθμιση αφορά την περίοδο 1.9.2009 – 31.8.2010. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερη συζήτηση για το αίτημα παρακράτησης συνδικαλιστικής εισφοράς, το οποίο απέρριπτε η εργοδοτική πλευρά τόσο για νομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.
Ύστερα από τα παραπάνω, για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Έλαβα υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο Μεσολάβησης.
β. Τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις της εργατικής πλευράς, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 2054/123Μ/30-10-2009 αίτηση της για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
γ. Τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις των υπαγομένων στην παρούσα.
δ. Τον προβλεπόμενο δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει το 4%.
ε. Το γεγονός, ότι το εργατικό κόστος αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής, υπολογιζόμενο στα επίπεδα του 15%.
στ. Τις κυβερνητικές πολιτικές και προθέσεις για μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
ζ. Το γεγονός, ότι τα δίδακτρα στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι ανάλογα αυτών των αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Α.Ε.Ι., στα οποία το μέσο κόστος της διδακτικής ώρας είναι τουλάχιστον εξαπλάσιο σε σχέση με αυτά των Ι.Ε.Κ., το οποίο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των Ι.Ε.Κ. να επιτυγχάνουν Νεκρό Σημείο σε αριθμό σπουδαστών μικρότερο των 8 ατόμων ανά τμήμα.
η. Το γεγονός, ότι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. δεν επιβαρύνονται από παρακρατήσεις εργοδοτικών εισφορών.
θ. Το γεγονός, ότι η εφαρμογή του θεσμού για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση, λόγω της ιδιομορφίας των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα συλλογική ρύθμιση.
ι. Το γεγονός, ότι το ωρομίσθιο των καθηγητών των Ι.Ε.Κ. προσεγγίζει αυτό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τους απαιτούμενους χρόνους προετοιμασίας ενός καθηγητή, όπως επίσης και της διόρθωσης των εργασιών των σπουδαστών.
κ. Την με αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 636/13-4-2010 πρόταση μεσολάβησης.
Μετά από αυτά, η απόφαση μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18.6.1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αποδοχές – Ωρομίσθιο
1. Τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18.6.1993, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.8.2009, δυνάμει της από 1-10-2008 ΣΣΕ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 154/27.11.2008), αυξάνονται από 1.11.2009 σε ποσοστό 1% και από 1.1.2010 σε ποσοστό 0,5%, κατά τον εξής τρόπο: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επιδόματα
Επίδομα τέκνου
Χορηγείται επίδομα τέκνου εκ ποσοστού 3% μόνο για ένα παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του και υπολογίζεται έως του παραπάνω ωρομισθίου.
Άρθρο 4
Ειδικές Παροχές
Έξοδα βιβλιοθήκης
1. Στους εκπαιδευτικούς, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγούνται έξοδα βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 200 Ευρώ για κάθε διδακτικό έτος για την αγορά βιβλίων τα οποία προμηθεύεται ο εργαζόμενος για τις ανάγκες της ενημέρωσης του, προσκομίζοντας στον εργοδότη νόμιμη απόδειξη της σχετικής δαπάνης.
2. Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν απασχοληθεί για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταβάλλεται αναλογικά ανά εξάμηνο ποσό 100 Ευρώ ή αντίστοιχη αναλογία αν ο εκπαιδευτικός απασχοληθεί λιγότερο από ένα διδακτικό εξάμηνο.
Αμοιβή Συγγραφής Σημειώσεων
1. Με ειδική συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να
αναλάβει να δημιουργήσει σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας των
μαθημάτων του. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανά
εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή άλλη περίοδο με βάση ειδική συμφωνία με τον
εργοδότη για την οποία η ελάχιστη αμοιβή προσδιορίζεται ανάλογα με τις ώρες
εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ελάχιστο μέγεθος δακτυλογραφημένου κειμένου ως
εξής:
          Για μάθημα 1 ώρας εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 60 Ευρώ
          Για μάθημα 2 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 117 Ευρώ
          Για μάθημα 3 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 176 Ευρώ
          Για μάθημα 4 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 235 Ευρώ
          Για μάθημα 5 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 293 Ευρώ
          Για μάθημα 6 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 352 Ευρώ
          Για μάθημα 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 411 Ευρώ
          Για μάθημα 8 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 469 Ευρώ
          Για κάθε επιπλέον ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 60 Ευρώ
2. Για κάθε ώρα διδασκαλίας η ελάχιστη έκταση δακτυλογραφημένου κειμένου είναι 1.500 λέξεις.
3. Για κείμενα μικρότερης έκτασης καταβάλλεται αναλογικά η ακόλουθη αποζημίωση:
500 λέξεις                                       15 Ευρώ
Από 501 λέξεις έως 1.000             29 Ευρώ
Από 1.001 λέξεις έως 1.499         44 Ευρώ
Από 1.500 λέξεις και άνω              60 Ευρώ
4. Πέραν των 1.500 λέξεων, για κάθε επιπλέον 1.000 λέξεις καταβάλλεται αμοιβή 15 Ευρώ.
5. Για σημειώσεις που περιέχουν σχήματα, διαγράμματα και υπολογισμούς καταβάλλεται αποζημίωση 15 Ευρώ ανά σελίδα και έως δύο (2) σελίδες ανά εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας.
6. Οι σημειώσεις αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται στους σπουδαστές φέρουν δε στο εξώφυλλο και ανά σελίδα το όνομα του συγγραφέα, την επωνυμία του ΙΕΚ, την ημερομηνία έκδοσης των σημειώσεων και τον τίτλο του μαθήματος.
7. Ο εργοδότης με την καταβολή της αμοιβής αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις σημειώσεις του συγγραφέα για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση του με το ΙΕΚ.
8. Ο συγγραφέας έχει δικαίωμα να εκδώσει τις σημειώσεις του σε βιβλίο ή άλλο έντυπο ή να τις χορηγήσει σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα ανεξάρτητα με το αν συνεργάζεται ή όχι με αυτό.
9. Η ρύθμιση αυτή αφορά αναπαραγωγή και διανομή των σημειώσεων και όχι την έκδοση τους σε βιβλίο, από τον εργοδότη. Για την έκδοση του βιβλίου τα συγγραφικά δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο ειδικής συμφωνίας.
Άρθρο 5
Ειδικές άδειες
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας εκπαιδευτικός δικαιούται 3 μέρες άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 6
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 1-10-2008 ΣΣΕ και των κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων.
Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.11.2009 με τις επί μέρους διακρίσεις.