(Π.Κ. 154 / 27-11-2008)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.Συλλογική σύμβαση εργασίας εκπαιδευτών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 154/27-11-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 1 Οκτωβρίου 2008 μεταξύ των:
1: της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
2: της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
3: της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18.6.1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Αρθρο 2 Αποδοχές – Ωρομίσθιο
1. Τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18.6.1993, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.8.2007, δυνάμει της ΔΑ 23/2007, αυξάνονται από 1.9.2007 σε ποσοστό 5,1%.
2. Τα ανωτέρω ωρομίσθια, όπως διαμορφώνονται στις 31.12.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 5,1 %.
3. Οι προσαυξήσεις ωρομισθίου για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος, καθώς και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται αντιστοίχως επί των νέων ωρομισθίων που ορίζονται από την παρούσα.
Αρθρο 3 Διατήρηση ρυθμίσεων
Όσες διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, δεν είναι αντίθετες με την παρούσα ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 4 Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ, Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Αρθρο 5 Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2007 και ισχύει μέχρι την 31 Αυγούστου 2009.