(Π.Κ. 6 / 5-4-2011)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ. Δ.Α. 10/2011 Δ.Α.για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 6/5-04-2011)
1. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 05Δ/25-2-2011 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας».
2. Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από δεύτερη κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 244/11-3-2011 έγγραφη πρόσκλησή μου, κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση την Τρίτη 15-3-2011, ώρα 11.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Μετά το αίτημα αναβολής της ως άνω συνάντησης που υπέβαλε η εργοδοτική πλευρά, κάλεσα εκ νέου τα μέρη σε κοινή συνάντηση την Παρασκευή 18-3-2011, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 250/14-3-2011 έγγραφη πρόσκλησή μου.
Κατά την συνάντηση αυτή, τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
4. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 138/21-12-2010 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον ΟΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 138/11-2-2011 Πρότασης Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε. Την πρόταση Μεσολάβησης έχει αποδεχθεί η εργατική πλευρά.
Κατά την ως άνω συνάντηση, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, η εργατική πλευρά υποστήριξε τις θέσεις που είχε διατυπώσει κατά τη διαδικασία μεσολάβησης, ενώ ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς δήλωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν νοείται παροχή αυξήσεων.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΚΔΙΔΩ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18-6-1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αποδοχές – Ωρομίσθιο
Τα ωρομίσθια, των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18-6-1993, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση τη ΔΑ 22/2010 (ΠΚ Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 10/4-6-2010), αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Επίδομα τέκνου
Χορηγείται επίδομα τέκνου εκ ποσοστού 3% μόνο για ένα παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του και υπολογίζεται επί του παραπάνω ωρομισθίου.
Άρθρο 4
Ειδικές Παροχές
Έξοδα βιβλιοθήκης
1. Στους εκπαιδευτικούς, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγούνται έξοδα βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 200 Ευρώ για κάθε διδακτικό έτος για την αγορά βιβλίων τα οποία προμηθεύεται ο εργαζόμενος για τις ανάγκες της ενημέρωσής του, προσκομίζοντας στον εργοδότη νόμιμη απόδειξη της σχετικής δαπάνης.
2. Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν απασχοληθεί για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καταβάλλεται αναλογικά ανά εξάμηνο ποσό 100 Ευρώ ή αντίστοιχη αναλογία αν ο εκπαιδευτικός απασχοληθεί λιγότερο από ένα διδακτικό εξάμηνο.
Αμοιβή Συγγραφής Σημειώσεων
1. Με ειδική συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να αναλάβει να δημιουργήσει σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων του. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή άλλη περίοδο με βάση ειδική συμφωνία με τον εργοδότη για την οποία η ελάχιστη αμοιβή προσδιορίζεται ανάλογα με τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ελάχιστο μέγεθος δακτυλογραφημένου κειμένου ως εξής:
Για μάθημα 1 ώρας εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 60 Ευρώ
Για μάθημα 2 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 117 Ευρώ
Για μάθημα 3 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 176 Ευρώ
Για μάθημα 4 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 235 Ευρώ
Για μάθημα 5 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 293 Ευρώ
Για μάθημα 6 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 352 Ευρώ
Για μάθημα 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 411 Ευρώ
Για μάθημα 8 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 469 Ευρώ
Για κάθε επιπλέον ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 60 Ευρώ
2. Για κάθε ώρα διδασκαλίας η ελάχιστη έκταση δακτυλογραφημένου κειμένου είναι 1.500 λέξεις.
3. Για κείμενα μικρότερης έκτασης καταβάλλεται αναλογικά η ακόλουθη αποζημίωση:
500 λέξεις 15 Ευρώ
Από 501 λέξεις έως 1.000 29 Ευρώ
Από 1.001 λέξεις έως 1.499 44 Ευρώ
Από 1.500 λέξεις και άνω 60 Ευρώ
4. Πέραν των 1.500 λέξεων, για κάθε επιπλέον 1.000 λέξεις καταβάλλεται αμοιβή 15 Ευρώ.
5. Για σημειώσεις που περιέχουν σχήματα, διαγράμματα και υπολογισμούς καταβάλλεται αποζημίωση 15 Ευρώ ανά σελίδα και έως δύο (2) σελίδες ανά εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας.
6. Οι σημειώσεις αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται στους σπουδαστές φέρουν δε στο εξώφυλλο και ανά σελίδα το όνομα του συγγραφέα, την επωνυμία του ΙΕΚ, την ημερομηνία έκδοσης των σημειώσεων και τον τίτλο του μαθήματος.
7. Ο εργοδότης με την καταβολή της αμοιβής αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις σημειώσεις του συγγραφέα για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του με το ΙΕΚ.
8. Ο συγγραφέας έχει δικαίωμα να εκδώσει τις σημειώσεις του σε βιβλίο ή άλλο έντυπο ή να τις χορηγήσει σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα ανεξάρτητα με το αν συνεργάζεται ή όχι με αυτό.
9. Η ρύθμιση αυτή αφορά αναπαραγωγή και διανομή των σημειώσεων και όχι την έκδοσή τους σε βιβλίο, από τον εργοδότη. Για την έκδοση του βιβλίου τα συγγραφικά δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο ειδικής συμφωνίας.
Άρθρο 5
Ειδικές άδειες
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας εκπαιδευτικός δικαιούται 3 μέρες άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 6
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-12-2010 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.