(Δ.Α. 23 / 2007)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.Αθήνα, 31 Μαϊoυ 2007 Αρ.Πρωτ.: 1080 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2007 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ο Διαιτητής Μιλτιάδης Σταμπουλής επιλέχθηκα με Α΄ κλήρωση, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.», η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων«Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)» και αφετέρου των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Πανελλήνια ομοσπονδία Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., τη Παρασκευή 4.5.07 και ώρα 10.00, τους εκπροσώπους της εργατικής πλευράς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε συνέχεια την Παρασκευή 11.5.07 κάλεσα σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. και ώρα 10:00 τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους που καταγράφτηκαν στο σχετικό Πρακτικό.
4. Μετά τη διαπίστωση της αποτυχίας των απευθείας διαπραγματεύσεων και της μεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, μελέτησα όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.
5. Ειδικότερα, έλαβα υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (τα κατατεθέντα κατά το στάδιο της μεσολάβησης, κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις κλπ) τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως.
β. Την με αρ. πρωτ. 011Δ/2.4.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία προσέφυγε στη διαιτησία, αφού με το υπ΄ αρ. πρωτ. 604/26.3.2007 έγγραφό της αποδέχτηκε την υπ΄ αρ. πρωτ. 583/22.3.2007 πρόταση του Μεσολαβητή `Αγγελου Ζησιμόπουλου, την οποία α­πέρριψαν η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι­σης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ­σης και Κατάρτισης.
γ. Την με αρ. πρωτ. 13Μ/17.1.2007 αίτηση μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία ζητά τη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
δ. Την με αρ. πρωτ. 12016/3.1.2007 καταγγελία-πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης προς την εργοδοτική οργάνωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αιτήματα της προσφεύγουσας.
ε. Την υπ΄ αριθμ. 1/2006 Δ.Α. καταγγελθείσα συλλογική ρύθμιση «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας», η οποία ορίζει έναρξη της ισχύος της την 1η Ιουλίου 2005.
στ. Την πρόταση του παραπάνω Μεσολαβητή, με αρ. πρωτ. 583/22.3.07, για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, τις προτεινόμενες από αυτόν ρυθμίσεις για υπογραφή ΣΣΕ μεταξύ των μερών και το ειδικότερο σκεπτικό του σε σχέση με τα θέματα, τυπικά και ουσιαστικό, που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης και από τις δυο πλευρές.
ζ. Τα κατατεθέντα από τον ΟΕΕΚ στοιχεία με το υπ΄ αρ. πρωτ. 47/27.2.2007 έγγραφό του προς τον Ο.ΜΕ.Δ., κατόπιν αιτήσεως του Μεσολαβητή της υπόθεσης `Αγγελου Ζησιμόπουλου.
η. Τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει για το 2007 αποπληθωριστή ΑΕΠ 3,2% και ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% (Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2006-2009). Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007, η οποία προβλέπει ότι οι μισθοί και ημερομίσθια των εργαζομένων θα αυξηθούν από 1.9.2006 κατά ποσοστό 2,9% και από1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1%, σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2007. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων αλλά δεν επιτρέπει την πλήρη και άμεση ικανοποίηση όλων των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.
η. Τη συμφωνία να οριστεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης η 1.7.2006, ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ.
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18.6.1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Αποδοχές – Ωρομίσθιο
1. Τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικό και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φόρο και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18.6.1993, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30.6.2006, δυνάμει της ΔΑ 1/2006, αυξάνονται από 1.7.2006 σε ποσοστό 3%.
2. Τα ανωτέρω ωρομίσθια, όπως διαμορφώνονται στις 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 σε ποσοστό 2,8%.
3. Οι προσαυξήσεις ωρομισθίου για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος, καθώς και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται αντιστοίχως επί των νέων ωρομισθίων που ορίζονται από την παρούσα.
Αρθρο 3
Διατήρηση ρυθμίσεων
Όσες διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, δεν είναι αντίθετες με την παρούσα ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2006.