(Π.Κ.Υ.Ε. 1 / 20-02-2006)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ – Δ.Α. 1/2006 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας. (Π.Κ. 1/20-2-2006)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών-Διαιτητών, ο Διαιτητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής επιλέχθηκα με κλήρωση, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.», η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)» και αφετέρου της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης», υπέρ της οποίας ασκήθηκε παρέμβαση από την εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., τη Δευτέρα 30-01-06 και ώρα 11.00, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους, που καταγράφτηκαν στο σχετικό Πρακτικό. Στο ίδιο Πρακτικό της 30-01-06 τα μέρη συμφώνησαν να δοθεί διήμερη προθεσμία προσκόμισης νέων επίσημων στοιχείων ή υπομνημάτων, η οποία παρήλθε άκαρπη. Συνεπώς, δεν κατέστη δυνατή η επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του κλάδου κατά τρόπο διαφορετικό από τη διαδικασία της μεσολάβησης.
4. Μετά τη διαπίστωση της αποτυχίας των απευθείας διαπραγματεύσεων και της μεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, μελέτησα όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.
5. Ειδικότερα έλαβα υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (τα κατατεθέντα κατά το στάδιο της μεσολάβησης, κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.) τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως.
β. Την με αριθμ. πρωτ. 14/01Δ/04-01-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την οποία προσέφυγε στη διαιτησία, αφού με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11008/18-12-2005 έγγραφό της αποδέχθηκε την υπ’ αριθμ. 2752/15-12-2005 πρόταση του Μεσολαβητή Ιωάννη Μαντούβαλου, την οποία απέρριψε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 1769/131Μ/ 11-7-2005 αίτηση μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με την οποία ζητά τη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
δ. Την με αριθμ. πρωτ. 10298/23-06-2005 καταγγελία – πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης προς την εργοδοτική οργάνωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αιτήματα της προσφεύγουσας.
ε. Την υπ’ αριθμ. 54/2004 Δ.Α. καταγγελθείσα συλλογική ρύθμιση «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας», η οποία ορίζει έναρξη της ισχύος της την 1η Ιουλίου 2004.
στ. Την πρόταση του παραπάνω Μεσολαβητή, με αριθ. πρωτ. 2752/15-12-05, για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, τις προτεινόμενες από αυτόν ρυθμίσεις για υπογραφή ΣΣΕ μεταξύ των μερών και το ειδικότερο σκεπτικό του σε σχέση με τα θέματα, τυπικά και ουσιαστικά, που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης και από τις δύο πλευρές.
ζ. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για το έτος 2005, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε όλη τη χώρα και τις αντίστοιχες οικονομικές εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του. Βάσει της ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005 προβλέπονται για το 2005 αυξήσεις σε δύο δόσεις, ήτοι αύξηση 2,2% από 1-1-2005 και επιπλέον αύξηση 3,3% από 1-9-2005. Και
η. Τη συμφωνία να οριστεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης η 1-7-2005, ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ., σε συνδυασμό και με την απόφαση Α.Π. 223/2001.
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι εκπαιδευτικοί κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ. 4565 (ΦΕΚ 438/18-6-1993), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αποδοχές – Ωρομίσθιο
1. Τα ωρομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992, ανάλογα με τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται με την Υπ. Απ. 4565/93 ΦΕΚ 438 Β της 18-6-1993, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30-6-2005, δυνάμει της ΔΑ 54/2004, αυξάνονται από 1-7-2005 σε ποσοστό 3%.
2. Τα ανωτέρω ωρομίσθια, όπως διαμορφώνονται στις 31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 σε ποσοστό 2,8%.
3. Οι προσαυξήσεις ωρομισθίου για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος, καθώς και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται αντιστοίχως επί των νέων ωρομισθίων που ορίζονται από την παρούσα.
Άρθρο 3
Διατήρηση ρυθμίσεων
Όσες διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, δεν είναι αντίθετες με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα απόφαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από ΣΣΕ ή ΔΑ, Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005.