Καθηγητές φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, ημέρες ασφάλισης.

Αν ο μισθωτός απασχολείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τουλάχιστον 18 ώρες την εβδομάδα με μισθό, οι ημέρες ασφάλισης θα είναι 25.
Αν απασχολείται όλες ή μερικές ημέρες και η ημερίσια αμοιβή είναι μικρότερη από την 1η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ τότε οι ημέρες ασφάλισης είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των μηνιαίων αποδοχών με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης.

Αν απασχολούνται μερικές ημέρες τότε αν απασχολούνται -4- ώρες και -3- ημερομίσθια την εβδομάδα, τους αναγνωρίζονται τόσες πραγματικές ημέρες όσες και δούλεψε τον μήνα, συν ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Αν δεν απασχολείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο ημερίσιος μισθός είναι ανώτερος της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, οι ημέρες ασφάλισης θα είναι ίσες με τις ημέρες απασχόλησης.