(Π.Κ.Υ.Ε. 84 / 28-7-2005) 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας (Π.Κ. 84/28-7-2005)
Σήμερα στην Αθήνα, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2005, ενώπιον της Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Ελένης Πάτρα,
• Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Μιχαηλίδη, Πρόεδρο
• Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομισθίου
Από 1-9-2005 αυξάνονται τα κατώτατα όρια: α. Του βασικού μηνιαίου μισθού, για 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά 4,9% και διαμορφώνονται σε 586,40 Ευρώ και β. Του βασικού ωρομισθίου κατά 4,9% και διαμορφώνεται σε 8,13 ευρώ (για κάθε ώρα απασχόλησης).
Αρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:

α) 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας
ζ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
η) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.

Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγουμένων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (Αρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Αρθρο 4
Θεσμικά Θέματα
1. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώνει την πρόσληψη των καθηγητών στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, καταθέτοντας το σχετικό έντυπο της Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Ο καθηγητής, εφόσον απασχοληθεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, για επιτήρηση, συνάντηση με γονείς, σύσκεψη διδακτικού προσωπικού πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας του, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό του ή με το ωρομίσθιο που προκύπτει βάσει του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του.
3. Η διάρκεια της διδασκαλίας ορίζεται σε 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα σε 10 λεπτά της ώρας.
4. Σε περίπτωση αργίας των κέντρων ξένων γλωσσών λόγω εξαιρέσιμων εορτών για μία ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, για την συμπλήρωση της 18ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, υπολογίζονται και οι ώρες των ημερών κατά τις οποίες οι καθηγητές θα δίδασκαν αν δεν συνέπιπταν με ημέρες αργίας. Επίσης σε περίπτωση αργίας λόγω εξαιρέσιμων εορτών για μία ή περισσότερες μέρες την εβδομάδα δικαιούνται να παίρνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο ωράριο που συμφωνήθηκε και οι μισθωτοί που απασχολούνται λιγότερο από 18 ώρες την εβδομάδα και αμείβονται με ωρομίσθιο, εφόσον φυσικά οι ημέρες αυτές περιλαμβάνονται στη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Σαν ημέρες αργίας θεωρούνται και οι ημέρες διακοπών των κέντρων ξένων γλωσσών, λόγω εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, Ν. Έτους.
5. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς αναλυτικό μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας σύμφωνα με την διάταξη του Αρθρου 5 του Ν. 3227/2004.
6. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης καθηγήτριας που απασχολείται στο ίδιο κέντρο τουλάχιστον για τρίτο διδακτικό έτος, εφόσον αυτή καταστεί έγκυος κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους απασχόλησής της, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να την επαναπροσλάβει για το επόμενο διδακτικό έτος, εκτός εάν δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο κέντρο, και τουλάχιστον για τα 3/5 του ωραρίου που εδίδαξε η καθηγήτρια κατά το έτος που κατέστη έγκυος.
7. Ο/Η καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να βρίσκεται στο κέντρο μόνο κατά τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά του/της. Τα κέντρα ξένων γλωσσών δεν μπορούν να λειτουργήσουν πριν από τις 8 π.μ. και μετά τις 10.30 μ.μ.
8. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το κέντρο, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
9. Τα επιδόματα γάμου, πολυετίας και μεταπτυχιακών σπουδών υπολογίζονται επί του νέου βασικού ωρομισθίου και μισθού, όπως αυτά προβλέπονται από το Αρθρο 2 της παρούσας και χορηγούνται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας και προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων των κλάδων.
Αρθρο 5
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού
Στους κατόχους MASTER ή διδακτορικού διπλώματος ξένης γλώσσας ή φιλολογίας που χορηγούνται από αναγνωρισμένα δημοσίου χαρακτήρα πανεπιστήμια ή ισότιμα προς αυτά πανεπιστήμια καταβάλλεται επίδομα 3% και 5% αντίστοιχα επί του ως άνω βασικού ωρομισθίου και μισθού.
Αρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις της 31/2004 Διαιτητικής Απόφασης, καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν θίγονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Καταβαλλόμενες αποδοχές που είναι ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα δεν επιτρέπεται να μειωθούν. Όροι εργασίας σε ατομική σύμβαση που είναι ευνοϊκότεροι από την παρούσα για το μισθωτό, υπερισχύουν και δεν μπορούν να μεταβληθούν σε βάρος του μισθωτού.

3. Ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των όρων της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει από 1-9-2005 και λήγει στις 31-8-2006.