(Π.Κ.Υ.Ε. 61 / 28-12-2009)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε. 18/12/2009, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. (Π.Κ. 61/28-12-2009)
Σήμερα, την 18η Δεκεμβρίου 2009, ενώπιον της Μεσολαβητού κας Ελένης Κουτσιμπού, οι υπογράφοντες εκ μέρους της εργατικής πλευράς: η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με έδρα την Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 13, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας και Λυκαβηττού 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Μιχαηλίδη, Πρόεδρο, συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού
και ωρομισθίου
Ο βασικός μισθός και το βασικό ωρομίσθιο όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-8-2009 με βάση την από 25-2-2009 Σ.Σ.Ε. αυξάνονται, από 1-9-2009, κατά 5,5% και διαμορφώνονται σε 683,78 ευρώ και σε 9,48 ευρώ αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας
ζ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
η) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
θ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
ι) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγουμένων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Άρθρο 4
Επεξεργασία του θέματος
ειδοποίησης για τη μη
ανανέωση της σύμβασης
Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα θα επεξεργασθούν, με τον τρόπο που κρίνουν χρήσιμο, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, το θέμα της ειδοποίησης των υπαγομένων στην παρούσα για τη μη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των όρων της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1-9-2009.