(Π.Κ.Υ.Ε. 92 / 4-12-2007) 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  (Π.Κ.: 92/4.12.2007)
Σήμερα την 27.11.2007 στην Αθήνα, ενώπιον του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Ιωάννη Ληξουριώτη, οι υπογράφοντες: Μιχάλης Κουρουτός, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και Βασίλης Κροντήρης, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομισθίου
Από 1.9.2007 αυξάνονται τα κατώτατα όρια: α) του βασικού μηνιαίου μισθού για 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά 3,2% και διαμορφώνεται σε 635,42 ευρώ και β) του βασικού ωρομισθίου κατά 3,2% και διαμορφώνεται σε 8,81 ευρώ.
Από 1.3.2008, όπως τα κατώτατα όρια του βασικού μισθού και ημερομισθίου είχαν διαμορφωθεί την 29.2.2008, αυξάνονται εκ νέου ως εξής: α) Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 2% και διαμορφώνεται σε 648,13 ευρώ και β) το βασικό ημερομίσθιο αυξάνεται κατά 2% και διαμορφώνεται σε 8,99 ευρώ.
Αρθρο 3
Επίδομα πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας,
ζ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
η) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
θ) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
ι) 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγούμενων εργοδοτών και, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (απόφαση 11/1989 του ΔΔΔΔ Αθηνών, άρθρο 6, παρ. 3 και 4).
Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν η από 22.9.2006 Σ.Σ.Ε., καθώς και οι προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των όρων της παρούσας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 και λήγει την 31η Αυγούστου 2008.