(Δ.Α. 5/2011 – Π.Κ.Υ.Ε. 3 / 14-2-2011)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΣΩΝ Δ.Α. 5/2011 (Π.Κ. 3/14-02-2011)
Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ζήτησε στις 20.12.2010 την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε να υπάρξει και για το 2010 συλλογική ρύθμιση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
1. Στις 5.01.2011 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών επιλέχθηκα με κλήρωση για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
2. Στις 10.0.2011 ανέλαβα τα καθήκοντα μου ως Διαιτητής και απέστειλα πρόσκληση προς τα μέρη. Στη συνάντηση της 31ης Ιανουαρίου 2011 παρέστησαν με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και ανέπτυξαν τις απόψεις τους. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις δεν παρέστησαν.
3. Αφού έλαβα υπόψη:
Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε μονομερώς από την εργατική πλευρά, η οποία απεδέχθη την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
Την από 27.9.2010 έγγραφη καταγγελία των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και Δ.Α.) με πρόσκληση προς την εργοδοτική πλευρά για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική πλευρά και στο Υπουργείο Εργασίας και αναφέρει τα προς διαπραγμάτευση θέματα.
Τα αιτήματα της εργατικής πλευράς, όπως αυτά εκφράσθηκαν στο κείμενο της καταγγελίας – πρόσκλησης σε διαπραγματεύσεις, στο στάδιο της διαιτησίας και στο στάδιο της μεσολάβησης.
Τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς που εκφράσθηκαν τόσο στο στάδιο της διαιτησίας, όσο και στο στάδιο της μεσολάβησης και στο σχετικό υπόμνημά της.
Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 και του ν. 3899/2010
Το ύψος του πληθωρισμού όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2010 και τον αναμενόμενο για το έτος 2011
Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της μιας κοινής συναντήσεως
Το υπόμνημα της εργατικής πλευράς
Τη με αριθμό 2190/2010 πρόταση του μεσολαβητή Μ. Σταμπουλή
Όλα τα υπόλοιπα έγραφα του φακέλου.
Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση
Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομισθίου
Ο βασικός μηνιαίος μισθός και το βασικό ωρομίσθιο, των υπαγομένων στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση την από 18-12-2009 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 61/28-12-2009) και την Διαιτητική Απόφαση 58/2009 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 36/31-12-2009), διατηρούνται στο ίδιο ύψος δηλαδή στο ποσό των 683,78 Ευρώ και των 9,48 Ευρώ αντίστοιχα μέχρι 30-06-2011. Από 01-07-2011 ο βασικός μηνιαίος μισθός και το βασικό ωρομίσθιο αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010. Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» νοείται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η από 18-12-2009 Σ.Σ.Ε. και η 58/2009 Δ.Α., που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Η ισχύς των όρων της παρούσας αυτής αρχίζει από 27-9-2010 και είναι αόριστης διάρκειας.