Καθαρό Εισόδημα από Αρχιτέκτονες και ΜηχανικούςΓια τους αρχιτεκτονες και μηχανικούς όταν αυτοί συντάσσουν μελέτες και σχέδια οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων όταν επιβλέπουν ή διευθύνουν σχέδια για την εκτέλεση των έργων αυτών ή όταν πραγματοποιούν πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες που είναι σχετικές με τα έργα αυτά, από τις 1.1.10 και μετά το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται μόνο με λογιστικό τρόπο. Αν τα κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικά τότε εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:

38% για επίβλεψη και μελέτη κτιριακών χώρων- 22% για μελέτη, επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης διοίκησης έργου από το είδος της μελέτης ή το είδος του έργου. – 26% για μελέτη- επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων και γεωλογικών μελετών. – 17% για μελέτη και επίβλεψη τοπογραφικών έργων – 60% για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που προσφέρουν ανεξάρτητες υπηρεσίες σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη καθώς και τις πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες που είναι σχετικές με τα έργα αυτά.

Οι ακαθάριστες αμοιβές δεν μειώνονται με την αξία των εκπτώσεων που έχουν αναγραφεί στην απόδειξη λιανικής για την παροχή υπηρεσιών ή στα πιστωτικά τιμολόγια.