(Π.Κ.Υ.Ε. 4 / 20-1-2011)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της Χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης ετών 2010-2011 (Π.Κ. 4/20-1-2011)
Στην Αθήνα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2010, οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1. Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος ,
2. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής τουΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών,
3. Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας ,
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, παρουσία του Μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης υπάγονται οι καθαριστές και καθαρίστριες που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσ/κης.
Άρθρο 2
Κατώτατα ημερομίσθια
1. Τα κατώτατα ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009, σύμφωνα με την από 7-10-2008 σσε , παραμένουν ως έχουν για την περίοδο από 1-1-2010 έως 30-6-2011.
2. Τα κατώτατα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2011, αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης , όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat.
3. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδομάτων, γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εαν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
Άρθρο 3
Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας
1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της από 15-7-2010 ΕΓΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων Εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων , κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 4
Διατηρούμενες διατάξεις
α. Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 5
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1-1-2010.