(Π.Κ.Υ.Ε. 142 / 29-10-2008)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΒΙΟΜ-ΒΙΟΤΕΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, ετών 2008-2009  ( Π.Κ.: 142/29.10.2008)
 Στην Αθήνα σήμερα, 7.10.2008, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και 2) Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου οι: Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι καθαριστές και καθαρίστριες που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην Νομού Θεσσαλονίκης.
Αρθρο 2
Κατώτατα ημερομίσθια
Τα κατώτατα ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 αυξάνονται ως εξής:
α) Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5%.
β) Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και από 1.9.2009 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,1%.
Αρθρο 3
Χορήγηση 8ης τριετίας
Στους υπαγόμενους-ες στην παρούσα μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, χορηγείται από 1.1.2008 μία ακόμα τριετία σε ποσοστό 5%, υπολογιζόμενο στο εκάστοτε κατώτατο ημερομίσθιο.
Αρθρο 4
Προσαύξηση ημερομισθίου μετά τα 35 έτη υπηρεσίας
Με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) χρόνων, το κάθε φορά ισχύον βασικό ημερομίσθιο των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θα αυξάνεται κατά 2 ευρώ. Η προσθήκη αυτή σε περίπτωση αύξησης των βασικών ημερομισθίων σε περισσότερες από μία φορά, θα γίνεται κατά την πρώτη ποσοστιαία προσαύξηση του ημερομισθίου.
Αρθρο 5
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Αρθρο 6
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Αρθρο 7
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Αρθρο 8
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Αρθρο 9
Διατηρούμενες διατάξεις
α) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 10
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. ορίζεται για δύο (2) έτη και ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008.