Πώς καταχωρώ μία τράπεζα;
Από την επιλογή 4.Τ.1

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα πλήρη στοιχεία των Τραπεζών με τις οποίες
συνεργάζεστε. Τις Τράπεζες τις καλείτε όπου απαιτείται στη διαχείριση των
αξιογράφων.
Τα πεδία που περιλαμβάνει το βασικό αρχείο Τραπεζών είναι τα εξής:

Κωδικός…Δίνετε τον κωδικό της τράπεζας ο οποίος είναι αριθμητικός. Η κωδικοποίηση που σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε είναι:

NN =Τράπεζα
ΝΝΝΝ =Τράπεζα Υποκατάστημα

Τράπεζα…Δίνετε την επωνυμία της Τράπεζας ή του υποκ/τος.
Διεύθυνση-Ταχ.Κώδ..Δηλώνετε τη Διεύθυνση και τον Ταχυδρομικό Κώδικα.
Στη συνέχεια δηλώνετε τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την τράπεζα όπως:
Διευθυντής,Υποδιευθυντής,Τμήμα Εισαγωγών,Τμήμα γραμματειών,Τμήμα Προμηθειών
καθώς και τα τηλέφωνά τους και Fax.

Στα πεδία των Λογαριασμών στο τέλος του αρχείου Τραπεζών συμπληρώνετε τους Λογαριασμούς Λογιστικής που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη Τράπεζα εάν δίνετε Γραμμάτια ή Επιταγές για Εγγύηση ή Χορήγηση ή σε Τράπεζα. Οι Λογαριασμοί
αυτοί πρέπει να εμφανίζονται στο Φύλλο Απογραφής και το Υπόλοιπο τους να συμφωνεί με το σύνολο της αξίας των αντίστοιχων Αξιογράφων.

Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10