Πώς καταχωρώ μια παρτίδα;
Από την επιλογή 5.Ι.1 Διαχείριση Παρτίδων.

Από την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα είδη σας ανά παρτίδα. Κάθε παρτίδα έχει ένα κωδικό που αποτελείται από τον κωδ. ενός είδους και από ένα αριθμό από το 0 ως το 32000. Άρα μπορείτε να έχετε μέχρι 32000 παρτίδες ανά κωδικό της αποθήκης σας.

Για να μπορείτε να αναζητήσετε ένα είδος από την αποθήκη θα πρέπει να βάλετε στην δεύτερη σελίδα του είδους από την επιλογή Αρχεία-3.Αποθήκη/υπηρεσίες στο πεδίο Serial Num/Παρτίδες(1/2) την τιμή (2).

Για να ανοίξετε ένα νέο κωδικό χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό Alt+P για επιλογή του κωδικού είδους και Shift+F10 για τον πρώτο διαθέσιμο α/α.

Ο συνδυασμός των δύο θα παράγει ένα νέο κωδικό παρτίδας.

Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ο εργοστασιακός κωδικός παρτίδας, ένα μικρό μέμο, ο κωδικός του είδους της αποθήκης που θα συμπληρωθεί αυτόματα, δυνατότητα ορισμού του προμηθευτή, και ημερομηνία λήξης της παρτίδας και ένα ημ. περιθώριο
ασφαλείας. Τα δύο πεδία ποσοτήτων αγοράς και υπολοίπου ενημερώνονται αυτόματα από την Τιμολόγηση.

Τέλος τα πεδία Κωδ. Παρτίδας Α’ ύλης, Είδους Α΄ύλης και Ημ. λήξης παρτίδας Α΄ύλης αναφέρονται στην περίπτωση που η εταιρεία συσκευάζει και μεταπουλά είδη με παρτίδα
και απαιτείται σύνδεση (ιχνηλασιμότητα) της παραγόμενης παρτίδας με την παρτίδα της Α΄ύλης.

Καλείτε μία παρτίδα είτε από κωδικό με F5 είτε από Εργοστ. Κωδικό Παρτίδας με Shift+?. Στο F5 ισχύει και η επιλογή είδους με Alt+P.