Πώς καταχωρώ ένα πάγιο;
Από την επιλογή 1.Ε.1

Δημιουργούμε το Αρχείο των Παγίων Στοιχείων της επιχείρησης συμπληρώνοντας
τα παρακάτω στοιχεία.

Κωδικός……………..Δίνουμε Αριθμητικό Κωδικό που μπορεί να είναι μια απλή αύξουσα αρίθμηση ή κωδικοποίηση ανά ομάδα Παγίου.

Με Shift+F10 σας δίνει διαθέσιμο κωδικό.

Περιγραφή………….Δίνουμε την περιγραφή του Παγίου
Λογ. Παγίου…………Δίνουμε τον Λογαριασμό της Λογιστικής που θα ενημερώσει το Πάγιο κατά την Λογιστική εγγραφή της αγοράς.π.χ. 14.00.00.00
Λογ. Αποσβέσεων…Καταχωρούμε τον Λογαριασμό της Λογιστικής που θέλουμε να ενημερώνει το Πάγιο κάθε φορά που ή θα γίνεται αυτόματη εγγραφή αποσβέσεων μέσα από το πρόγραμμα ή κάνουμε εγγραφή μόνοι μας π.χ. 14.99.00.00

Αποσβεστέα Αξία, Υπολειμματική Αξία, Αποσβεσθείσα Αξία

Οι παραπάνω Αξίες ενημερώνονται αυτόματα απο τις κινήσεις Αγορών ή Αποσβέσεων

Τακτική Απόσβεση %. Δίνουμε το ποσοστό Τακτικής Απόσβεσης του Παγίου

Σταθερή/Φθίνουσα 0/1.Με 0 έχουμε σταθερή Απόσβεση υπολογιζόμενη με το ποσοστό Απόσβεσης επί την Αποσβεστέα Αξία, και με 1 έχουμε Φθίνουσα Απόσβεση υπολογιζόμενη με το Ποσοστό Απόσβεσης επί την Αναπόσβεστη Αξία του Παγίου

Λογ. Αποσβέσεων…..Συμπληρώνουμε τον Λογαριασμό Αποσβέσεων Παγίου που κινείται στις δαπάνες αντίθετα με τον Λογ/μό Αποσβέσεων π.χ.66.04.00.00

Πρόσθετη Αποσβ. %..Συμπληρώνουμε το Ποσοστό της τυχόν Πρόσθετης Απόσβεσης που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο Πάγιο.

Λογ.Προσθ.Αποσβ….Καταχωρούμε τον Λογαριασμό Λογιστικής Πρόσθετης Απόσβεσης.

Νόμος Συμπλ.Αποσβ..Συμπληρώνουμε τον Νόμο που υπαγορεύει την ανάγκη Συμπληρωματικής Απόσβεσης.

Θέση Παγίου……..Δηλώνουμε την θέση του Παγίου μέσα στην επιχείρηση

Μέμο Παγίου……..Παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο Πάγιο

Βάρη Παγίου……..Δηλώνουμε τυχόν βάρη του Παγίου

Ενεργό (0/1)…….Το Πάγιο με (0) θεωρείται Αδρανές με (1) θεωρείται Ενεργό

Ποσότητα………..Δηλώνουμε την ποσότητα του Παγίου ώστε η τελική αναπόσβεστη αξία να είναι ίση με την ποσότητα.

Ημερ/νια Αγοράς….Δηλώνουμε την Ημερομηνία Αγοράς του Παγίου

Ημερ/νία Λειτουργ..Δηλώνουμε την ημερομηνία Λειτουργίας του Παγίου μέσα στην Επιχείρηση

Ημερ/νία Αδράνειας. Δηλώνουμε την ημερομηνία που το Πάγιο αδρανοποιείται. Μέχρι τότε η Ημερομηνία Αδράνειας είναι ίδια με την Ημερομηνία Λειτουργίας.

Η καταχώρηση γίνεται πατώντας το πλήκτρο F10

Ο Λογαριασμός Παγίου και οι Λογαριασμοί Αποσβέσεων του
παγίου, πρέπει προηγουμένως να έχουν δημιουργηθεί στο λογιστικό
σχέδιο για να μπορεί να γίνει η σύνδεση τους στο κάθε πάγιο που αφορούν.

Αποσβεστέα, Υπολειμματική, Αποσβεσθείσα Αξία: οι αξίες αυτές ενημερώνονται αυτόματα ανάλογα με τις κινήσεις που θα καταχωρηθούν κατά τη χρήση.

Τακτική Απόσβεση: το ποσοστό (%) της Απόσβεσης.