Πώς καταχωρείτε ένα πάγιο μέσα στο πρόγραμμα;

Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Πάγια. Θα κάνετε Εισαγωγή και θα εμφανιστεί το παράθυρο Εισαγωγή Παγίου. Στο πεδίο Λογ/μος Αποσβέσεων θα βάλετε τον αντίστοιχο λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να υπάρχει ήδη μέσα στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο λογαριασμός αποσβέσεων, δημιουργείται πρώτα μέσα από την επιλογή Κύριες Εργασίες > Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στη συνέχεια εισάγεται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας.

Μέσα στα Πάγια (Κύριες εργασίες > Πάγια) θα πρέπει να βάλετε την αξία κτήσης, τον συντελεστή απόσβεσης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης αποσβέσεων. Στο tab Αποσβέσεις θα δείτε τους σχετικούς υπολογισμούς.

Το πάγιο για να ενημερώνει ΜΥΦ, ΦΠΑ, Ε3 κλπ. θα πρέπει να καταχωρηθεί και ως κίνηση με λογαριασμό αγοράς παγίου, από τις Κύριες εργασίες > Κινήσεις.