Πώς καταχωρώ ένα αξιόγραφο;
Από την επιλογή 1.Δ.1

Οι 3 πρώτοι χαρακτήρες καθορίζουν το είδος και την κατάσταση του.

Συγκεκριμένα:

ΕΚκ-ΧΧΧΧΧΧ

όπου Ε (Είδος)

(Γ)ραμμάτιο
(Ε) πιταγή
(Υ)ποσχετική
(Δ)απάνη όπου Κ(Κατηγορία)
(Ε)ισπρακτέο
(Π)ληρωτέο και όπου Κ(Κατάσταση)
0 αξιόγραφο στην αρχική κατάσταση
Ε αξιόγραφο που έχει εξοφληθεί/ρυθμιστεί αξιόγραφο που έχει διαμαρτυρηθεί
Μ αξιόγραφο που έχει μεταβιβασθεί
Χ αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για χορήγηση
Τ αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για εξόφληση
Ε αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για εγγύηση
Θ αξιόγραφα από χορήγηση/εγγύηση
Α αξιόγραφο που έχει ακυρωθεί/αντικατασταθεί
Β διόρθωση Τράπεζας σε περίπτωση χορήγηση/τράπεζα/εγγύηση

Για την καταχώρηση ενός αξιόγραφου, απλά δίνετε το είδος και την κατηγορία του. Το πρόγραμμα αυτόματα δίνει αύξοντα αριθμό τον αμέσως επόμενο ελεύθερο μετρητή για το κάθε αξιόγραφο και θεωρεί αυτό στην αρχική του κατάσταση.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία του αξογράφου και πατήσετε το
F10 για την εγγραφή του επιλέγετε αν θα γίνει λογιστική εγγραφή ή όχι συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.