Έχετε φέρει στην οθόνη κάποια κίνηση. Πώς θα καταλάβετε αν αυτή η κίνηση είναι καταχωρημένη ή όχι;
Θα δείτε στο κάτω μέρος της οθόνης αν υπάρχει η λέξη Εισαγωγή. Αν υπάρχει, σημαίνει ότι η κίνηση δεν έχει καταχωρηθεί.
Αν υπάρχει η λέξη Μεταβολή, τότε σημαίνει ότι η κίνηση έχει καταχωρηθεί.
Επίσης εναλλακτικά οι καταχωρημένες κινήσεις θα υπάρχουν σε όλες τις σχετικές αναζητήσεις και σε όλες τις σχετικές εκτυπώσεις, ενώ οι μη καταχωρημένες κινήσεις δεν θα εμφανίζονται πουθενά.