ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2003 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/163/1.4.2003)Ως γνωστόν η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους διενεργείται με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα:

Α) πληρωμή μέσω Υποκαταστήματος (σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία)

Β) πίστωση ατομικών Τραπεζικών Λογαριασμών Οικοδόμων, οι οποίοι δηλώθηκαν μέσω της υποβολής του εντύπου “Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων”.

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1. Πληρωμή Δωροσήμου σε οικοδόμους για τους οποίους έχει εκδοθεί Απόδειξη Πληρωμής

Για την πληρωμή του Δωροσήμου σε οικοδόμους για τους οποίους έχει εκδοθεί Απόδειξη Πληρωμής εκτυπώνονται και αποστέλλονται:

• Ανά Υποκατάστημα – Παράρτημα ΙΚΑ κατοικίας των οικοδόμων:

• Αποδείξεις Πληρωμής Δωροσήμου – Ενημερωτικά Σημειώματα Δωροσήμου και

• Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων

• Ανά Περιφερειακό Υποκατάστημα

• Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων

Η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία που περιγράφεται στο Έγγραφο Γ99/1/109 της 18ης Ιουλίου 2002 της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή Δωροσήμου με το χειρόγραφο σύστημα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο παραγραφής του Δικαιώματος είσπραξης. Αναφορικά με τον υπολογισμό του καταβλητέου ποσού, σας υπενθυμίζουμε ότι από την ονομαστική αξία του δωροσήμου αφαιρούνται οι κρατήσεις ασφαλισμένου ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 19,35% (15,10% ΙΚΑ, 4,25% ΤΕΑΜ).

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, διευκρινίζεται ότι πέραν της αστυνομικής ταυτότητας, με κριτήριο το χρόνο απογραφής τους στα Μητρώα του ΙΚΑ απαιτούνται επιπλέον τα κατωτέρω:

• Για τους απογραφέντες μέχρι 31/ 12/01, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης

• Για τους απογραφέντες από 1.1.02 και μετά, η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου.

1.2. Λογιστική Παρακολούθηση

Η λογιστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για όποια καταβολή μέσω Υποκαταστήματος έχει ως εξής:

• Θα εκδίδεται εντολή πληρωμής κατά τα γνωστά γιατί, σύμφωνα με απόφαση της 25/29.6.79 συνεδριάσεως της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα καταβαλλόμενα ποσά στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, υπό μορφή δώρου αποδοχών αδείας, θεωρούνται παροχές και εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου.

• Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΑΕΔΞΕ στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ για την παρακράτηση του 4,25% θα εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης στον κωδικό αριθμό 064031-5 Έσοδα ΤΕΑΜ τακτικές εισφορές και δεν θα αποδίδεται (Σχετικό το Γ32/67/7.10.96 έγγραφό μας). Για τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ ο κωδικός αριθμός είναι 057025-7 εισφορές επί δώρου Οικοδόμων.

1.3. Διαχείριση Απλήρωτων Επιταγών

Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ αποστέλλουν στο Κέντρο Επεξεργασίας τις απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Δωροσήμου με το έντυπο: “Κατάσταση αποστελλομένων εντύπων άλλων πλην ΑΠΔ”, στο οποίο αναγράφεται το πλήθος (αριθμός) των αποδείξεων πληρωμής που δεν πληρώθηκαν και το αντίστοιχο προς πληρωμή ποσό.

Η ενημέρωση του Κέντρου Επεξεργασίας με τις απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Δωροσήμου είναι απαραίτητη προκειμένου τα ποσά που δεν καταβλήθηκαν, να υπολογιστούν στο Δωρόσημο της επόμενης χρονικής περιόδου. Επειδή μετά τη λήξη της πληρωμής του Δωροσήμου Χριστουγέννων 2002, μεγάλος αριθμός Μονάδων του Ιδρύματος καθυστέρησε να αποστείλει τις προαναφερόμενες καταστάσεις ή απέστειλε αυτές με συνημμένο το ένα απόκομμα της απόδειξης πληρωμής (π.χ. απόκομμα ταμείου ή απόκομμα εργατοτεχνίτη οικοδόμου), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στον έγκαιρο υπολογισμό του Δωροσήμου Πάσχα, παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων οι απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Δώρου Πάσχα 2003 να επιστραφούν το αργότερο έως 20 Μαΐου 2003.

Το Κέντρο Επεξεργασίας εκτυπώνει και αποστέλλει στις Μονάδες ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, προκειμένου να ελέγξουν αν το σύνολο των αποδείξεων πληρωμής που εστάλησαν, παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν από το Κέντρο Επεξεργασίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Κέντρο Επεξεργασίας παρακολουθεί παρακολουθεί και την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης Δωροσήμου με βάση το τετράμηνο έκδοσης της εντολής πληρωμής.

Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόμενου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται σε επόμενη Απόδειξη Πληρωμής.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τον έλεγχο της παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης Δωροσήμου των χειρόγραφων Καταστάσεων Απλήρωτων Επιταγών που σας έχουν αποσταλεί από το ΚΗΥΚΥ, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Γ.Ε. Ε20/02/10/6.12. 2000.

1.4. Διαχείριση Ειδικών Περιπτώσεων Πληρωμής Δωροσήμου

Δεδομένων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις ΑΠΔ περιόδου 09-12/2002 προέκυψε η ανάγκη διαχείρισης ειδικών περιπτώσεων πληρωμής Δωροσήμου όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Δωροσήμου Β΄ και Γ΄ τετραμήνου 2002.

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο ΚΕΠ από την διαχείριση των καταστάσεων ειδικών περιπτώσεων πληρωμής Δωροσήμου κρίθηκε σκόπιμο να δοθούν οδηγίες με ιδιαίτερο έγγραφο, το με αριθ. Γ99/1/161/1.4.03.

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕ-ΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2.1. Αποστολή Καταστάσεων με τους Οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που θα πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των τραπεζικών τους λογαριασμών

Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που εντάχθηκαν στο νέο εναλλακτικό τρόπο καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται “Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω Τραπεζών”, η οποία περιέχει: τον ΑΜΑ οικοδόμου, το Επώνυμο και το Όνομά του, το όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.

Για τους προαναφερόμενους οικοδόμους δεν θα εκδοθεί “Απόδειξη Πληρωμής Δωροσήμου”, αλλά μόνο “Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου”, το οποίο θα αποσταλεί απευθείας στη διεύθυνση κατοικίας τους.

2.2. Διαχείριση Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση των υπαρκτών Λο-γαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων.

Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων που θα πληρωθούν το Δωρόσημό τους μέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο στις Τράπεζες προκειμένου να εντοπιστούν οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι δικαιούχοι οικοδόμοι να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις αποστελλόμενες καταστάσεις για να πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα.

Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου και του οριστικού. Οι περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα σας αποσταλούν από το Κέντρο Επεξεργασίας μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του Δωροσήμου από τα Υποκαταστήματα.

Η διαχείριση της πληρωμής αυτών των περιπτώσεων θα γίνει όπως ακριβώς των ειδικών περιπτώσεων πληρωμής δωροσήμου. Επισημαίνεται ότι το “Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου” για τους εν λόγω οικοδόμους έχει ήδη αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας τους.

3. ΟΡΓΑΝΩΤIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πληρωμή του Δώρου θα γίνει από 14/4/03 μέχρι 9/5/03 με εξαίρεση τις ημερομηνίες και 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28/4/2003 και 1, 2, 3: 4/5/2003 κατά τις ώρες 4 – 7 μ.μ. στα Υποκ/τα περιοχής Αθηνών και Πειραιώς και 5-8 μ.μ. στα Επαρχιακά Υποκ/τα.

Οι Διευθυντές των Υποκ/των μπορούν σε περίπτωση που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν (αναμονή δικαιούχων για πληρωμή κλπ) να καθορίζουν νωρίτερα από την 4 μ.μ. ή την 5 μ.μ. την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων πληρωμής ή να παρατείνουν τις εργασίες τους και ύστερα από την 7 μ.μ. ή την 8 μ.μ. αντίστοιχα.

Κατά τις απογευματινές ώρες εφόσον η εξυπηρέτηση των οικοδόμων δεν καλύπτει πλήρως το 3ωρο απασχόλησης των υπαλλήλων θα αποσπώνται από την καταβολή του Δώρου και θα απασχολούνται για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων ( καταγγελίες, οικοδόμων, έλεγχος αυθαιρέτων οικοδομικών έργων, ανακεφαλαίωση ΔΑΤΕ οικοδόμων).

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στην καταβολή του Δώρου θα υπογράφουν κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους σε ξεχωριστό βιβλίο που θα τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή, εκεί δε που υπάρχουν ρολόγια, θα τηρείται κάρτα με την ένδειξη απογευματινή εργασία.

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑI ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του Δώρου.

Ειδικά για τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης της σχετικής ανακοίνωσης θα μεριμνήσει η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΙA ΤΟ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2002

Με την ευκαιρία πληρωμής του Δωροσήμου Α΄ τετραμήνου 2003 πρέπει να χορηγήσετε στους οικοδόμους τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης τα οποία έχουν αποσταλεί στα Υποκαταστήματα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Πρόκειται για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογα-ριασμού Ασφάλισης τα οποία στάλθηκαν ταχυδρομικά στη δ/νση κατοικίας των οικοδόμων που είναι διαθέσιμη στο Μητρώο και επέστρεψαν με την ένδειξη “Άγνωστος Παραλήπτης” ή “Ανύπαρκτη Διεύθυνση” καθώς και για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαρια-σμού Ασφάλισης που εκδόθηκαν εξ αρχής με στόχο να αποσταλούν στα Υποκαταστήματα. Η τελευταία περίπτωση αφορά σε οικοδόμους στους οποίους ήταν γνωστό από την αποστολή των Εντύπων Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού για την πληρωμή ότι η διαθέσιμη δ/νση κατοικίας ήταν εσφαλμένη και άρα δεν είχε νόημα η αποστολή των Αποσπασμάτων σε αυτές.