Κατάτμιση κανονικής άδειας:Με το άρθρο6 Ν. 3846/2010 επιτρέπεται η κατάτμιση της αδείας στο ίδιο έτος σε δύο περιόδους με δύο τρόπους:

– Λόγω επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης μετά από έγκριση της επιθεώρησης εργασίας. Η πρώτη περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από -5- ημέρες (για πενθήμερη εργασία).
– Να υπάρχει κατάτμιση σε δύο περιόδους από τις οποίες η μία να περιλαμβάνει 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου, αλλά απαιτείται έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή δεν εγκρίνεται από το ΣΕΠΕ, και θα πρέπει να φυλάσσεται από την εταιρία για -5- έτη.