Παίρνετε το Συνοδευτικό έντυπο της ΑΠΔ καθώς και την Κατάσταση ασφάλισης. Παρατηρείτε ότι το συνολικό και το ασφαλίσιμο ποσό δεν συμφωνούν. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Αυτό γίνεται γιατί έχετε τρέξει μισθοδοσίες που είχατε μείωση εργοδοτικής εισφοράς δηλαδή έκπτωση 2% ή Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (ΕΕΕ) και έχετε αυτή την απόκλιση.