Μέσα στον λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού σχεδίου στο Λειτουργία, το πεδίο Κατ.Αναμόρφωσης (Κατάσταση αναμόρφωσης) είναι ανενεργό και δεν σας αφήνει να επιλέξετε κατηγορία. Πώς ενεργοποιείται το πεδίο αυτό;

Από εδώ ορίζετε σε ποια κατηγορία αναμόρφωσης ανήκει το σχετικό έξοδο.
Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο αν τον λογαριασμό τον έχετε δηλώσει ως Έξοδο, και αν στο tab Λογαριασμός, στο πεδίο Σύνδεση Ε3 έχετε βάλει είτε τον κωδικό 00564, 00565 ή 00566 για να ενημερώσει τον αντίστοιχο πίνακα στο Ε3.