Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την επίσχεση της εργασίας :

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την επίσχεση της εργασίας :Αν η μη καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους είναι παροδική και δεν οφείλεται σε δόλο του εργοδότη τότε δεν αποτελεί καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του.
Αν όμως η μη πληρωμή των αποδοχών είναι αδικαιολόγητη και με δόλο, με σκοπό να εξαναγκάσει τον μισθωτό να αποχωρήσει χωρίς να λάβει την σχετική αποζημίωση, τότε πρόκειται για μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, όποτε ο μισθωτός δικαιούται να αποχωρήσει από την εργασία του και να ζητήσει να λάβει την αποζημίωση απόλυσης.
Αν πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τότε μπορεί ο μισθωτός να την καταγγείλει, χωρίς την ανάγκη να τηρήσει προθεσμία, εφόσον η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών μπορεί να συνιστά σπουδαίο λόγο οφειλόμενο στην αθέτηση της σύμβασης, οπότε να ζητήσει την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης (τις αποδοχές που απομένουν από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι την λήξη της σύμβασης).