Πώς εκτυπώνω κατάλογο οικοδομικών έργων/υποκαταστημάτων;
Από την επιλογή 4.Β.2

Τα πλήρη στοιχεία από τις καρτέλες των οικοδομικών έργων/Υποκαταστημάτων μπορούν να σας παρουσιαστούν με την μορφή καταλόγου.

Απαντάται στις παρακάτω ερωτήσεις που καθορίζουν με ακρίβεια την μορφή του καταλόγου

Μάσκα……………..Καθορίζεται η μάσκα κωδικού ΔΟΥ που σας επιτρέπει να απομονώσετε τους Κωδικούς που σας ενδιαφέρει να δείτε

Ταξινόμηση κατά Κωδικό-Επωνυμία Ταξινομείτε τον κατάλογο κατά (Κ)ωδικό ή κατά (Ε)πωνυμία. Προτείνετε η ταξινόμηση κατά (Κ)ωδικό αλλά μπορείτε να μεταβάλετε την επιλογή

Οθόνη,Εκτυπωτής,Αρχείο,Ascii… Ορίζετε την μορφή εμφάνισης του καταλόγου
(Ο)θόνη —— εμφάνιση στην οθόνη
(Ε)κτυπωτής – εκτύπωση σε Εκτυπωτή (D/W) DOS ή WINDOWS
(Α)ρχείο —– μεταφορά σε αρχείο για μεταγενέστερη Εκτύπωση
A(s)cii ——- μεταφορά σε αρχείο Ascii

Στενός Εκτυπωτής (Ν/Ο)——- Ορίζετε στενό (Ν) ή φαρδύ (Ο) Εκτυπωτή